Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.03.2020
Naslov: Posredovanje podatkov zdravnikov MZ
Številka: 07120-1/2020/210
Vsebina: Elektronska pošta, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je s strani Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju ZZS) prejel dodatno vprašanje glede ustreznosti uporabe kontaktnih podatkov zdravnikov iz registra zdravnikov v zvezi z obveščanjem zdravnikov o aktivnostih, potrebnih za omejitev epidemije bolezni COVID-19.

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo dodatna pojasnila IP, pri čemer ne ponavljamo vidikov, na katere smo opozorili že v mnenju IP št. 07120-1/2020/198 z dne 18. 3. 2020.

 

IP konkretne presoje ustreznosti načina posredovanja sporočil in uporabe kontaktnih podatkov (e-naslovov zdravnikov) v okviru mnenja ne more izvesti, saj je to odvisno od namena obveščanja in od tega, ali je del razlogov za obveščanje tudi medsebojna koordinacija zdravnikov, zaradi katere bi morda seznanitev s temi podatki bila potrebna za sam namen obveščanja. Morda je glede na razmere namreč potrebno, da vedo eden za drugega. Pri tem je pomembno tudi, da gre za kontakte koncesionarjev. Torej gre dejansko za podatke v povezavi z dejavnostjo zdravnikov, ki so vpisani v register v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Namen registra zdravnikov, ki ga na podlagi 31. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZdrS) vodi ZZS, pa je prav pregled nad tem, katerim zdravnikom je v Republiki Sloveniji dovoljeno opravljati zdravniško službo (torej dejavnost). Podatki se tudi uporabljajo za namen organizacije te dejavnosti v izrednih razmerah epidemije.


Glede na informacije, ki jih imamo na voljo predlagamo, da se pristojno ministrstvo za zdravje in ZZS dogovorita o načinu pošiljanja takšnih obvestil in da se v zvezi s tem še posebej presodi, ali je res potrebno pri pošiljanju takšne pošte e-naslove razkrivati vsem prejemnikom oz. ali glede na namen e-naslovov morda ni primerno razkrivati (na način posredovanja sporočil z uporabo t.i. ‘skrite’ kopije).

 

Lepo vas pozdravljamo,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke