Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.03.2020
Naslov: Vpogled v posnetek varnostnih kamer za zavarovalni primer
Številka: 07121-1/2020/428
Vsebina: Policijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste bili z avtom na parkirišču udeleženi v škodnem dogodku. Soudeleženec je trdil, da ste za nesrečo krivi vi, zaradi česar ste pristojno policijsko postajo zaprosili, da vpogleda v posnetek varnostnih kamer in ga zavaruje do razjasnitve primera. Policijska postaja naj bi vam in soudeležencu dala v podpis obrazec s soglasjem za pregled posnetka varnostnih kamer, vendar pa naj soudeleženec ne bi pristal na pregled. Sprašujete nas, ali ima zavarovalnica, ki obravnava škodni primer, kakšno pooblastilo, da zgolj na vašo zahtevo pregleda posnetke varnostnih kamer.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Vpogled v videoposnetke pomeni enega od možnih načinov obdelave osebnih podatkov. Upravljavec zbirke posnetkov, ki nastaja ob izvajanju videonadzora lahko videoposnetke pregleduje le v skladu z osnovnimi nameni njihovega zbiranja, na primer za zagotavljanje varnosti ljudi ali premoženja oziroma eventualno v primeru nekega izrednega, deviantnega dogodka, ko bi videoposnetek služil kot dodaten dokaz v pravnem postopku. Ob upoštevanju načela najmanjšega obsega osebnih podatkov se lahko v posnetke videonadzora vpogleda zgolj, kadar pride do »dogodka«, ki ga opisujejo pogoji za uvedbo videonadzora.

 

Pri posredovanju posnetka videonadzornih kamer ločimo posredovanje posamezniku zaradi izvrševanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter posredovanje tretjim osebam na ustrezni pravni podlagi.

 

(i)    Dostop do posnetkov zaradi izvrševanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

 

Člen 15(1) Splošne uredbe določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov ter določene naštete informacije, kot so informacije o namenu obdelave, vrstah osebnih podatkov, uporabnikih osebnih podatkov itd. Skladno s tem ima vsak posameznik pravico obrniti se na izvajalca videonadzora ter od njega zahtevati posnetek videonadzora. Zaradi varovanja pravic drugih posameznikov je možno in verjetno tudi potrebno, da bo upravljavec osebnih podatkov prekril oziroma zameglil osebne podatke (torej predvsem podobo in druge značilnosti, po katerih se lahko prepozna posameznika) drugih posameznikov na posnetku. Prednost te možnosti, ki jo imate kot posameznica na posnetku, pa je, da vam je možnost dostopa do posnetka na voljo ne glede na soglasje drugih udeležencev.

 

(ii)    Dostop do posnetkov s strani tretjih oseb

 

Posnetke lahko izvajalec videonadzora posreduje tretjim osebam zgolj pod pogojem, če le-ti izkažejo ustrezno pravno podlago.

 

Pravne podlage ureja člen 6(1) Splošne uredbe, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a.    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
b.    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
c.    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
d.    obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
e.    obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
f.    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V kolikor v konkretnem primeru obstaja ustrezna pravna podlaga, je vpogled v videoposnetke s strani tretje osebe dopusten. V nasprotnem primeru bi takšna obdelava osebnih podatkov lahko bila nezakonita.

 

Policija sme pri opravljanju policijskih nalog na podlagi 113. člena Zakona o nalogah in  pooblastilih  policije  (Uradni  list  RS,  št.  15/13, s sprem. in dop., v  nadaljevanju  ZNPPol) dostopati do posnetkov brez soglasja udeležencev. Ob izpolnjenih pogojih za vpogled v posnetek iz 113. člena torej policiji ni treba pridobivati nikakršnega soglasja, zato ni povsem jasno, zakaj naj bi omenjena policijska postaja po vaših navedbah vas in drugega udeleženca prosila za soglasje.

 

Tudi za zavarovalnico velja, da sme dostopati do posnetka zgolj pod pogojem, da je izpolnjena katera od zgoraj navedenih pravnih podlag. V odsotnosti privolitve posameznika (predvsem torej drugega udeleženca), sta potencialni podlagi tudi v točki (b) člena 6(1) – izvajanje pogodbe ter točki (f) člena 6(1) – zakoniti interesi upravljavca ali tretje osebe. IP se v tem neobveznem mnenju ne more opredeliti, ali bi bila podana katera od navedenih podlag, saj za to nima vseh relevantnih informacij niti se izven inšpekcijskega postopka v konkretnem primeru ne more opredeljevati do (ne)zakonitosti določene obdelave osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov