Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.03.2020
Naslov: Potrdilo o opravljenih izpitih
Številka: 07121-1/2020/391
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da bi radi pridobili potrdilo o opravljenih izpitih in delnih izpitih strokovnega izpita. Na vašo prošnjo po takšnem potrdilu pa ste prejeli odgovor, da je elektronsko sporočilo, s katerim ste bili obveščeni o opravljenem izpitu, uradno potrdilo. Prosite za nasvet, kako pridobiti zahtevano javno listino.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP po pregledu vašega zaprosila ugotavlja, da vaše vprašanje ni neposredno povezano s področjem varstva osebnih podatkov, pač pa se nanaša na izdajo javne listine, posredovanje mnenj v zvezi s takšnim postopkom pa ne sodi v pristojnost IP. Ob upoštevanju pojasnjenega pa vas IP v zvezi z vašim vprašanjem z vidika varstva osebnih podatkov opozarja na pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravica dostopa do osebnih podatkov je zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije in v členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Postopkovna pravila pa so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe. Skladno s temi določbami mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo:

•           posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;

•           omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in

•           če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi določene informacije, ki so natančno naštete v členu 15(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke. Zahteva se vloži praviloma pisno, tudi po e-pošti ter na neobvezujočem obrazcu »SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Upravljavec ima pravico, da od posameznika zahteva dodatne informacije zato, da se odpravi dvom v identiteto posameznika, ki je podal zahtevo. Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želi posameznik prejeti. Upravljavec o zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve, ta rok pa se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Posredovanje zahtevanih osebnih podatkov in informacij se praviloma zagotovi brezplačno. Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo lahko podate s pomočjo posebnega obrazca »P-SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Glede na navedeno vam IP v okviru svojih pristojnosti predlaga, da pri upravljavcu (…) vložite zahtevo za dostop do lastnih osebnih podatkov, torej do potrdila o opravljenih izpitih oziroma njegove reprodukcije. Ob tem IP opozarja, da navedba namena uporabe osebnih podatkov ni predpostavka za uresničitev te pravice. Vendar pa mora biti za uresničitev te pravice primarno izpolnjen osnovni pogoj, tj. obstoj zahtevanih osebnih podatkov oziroma dokumentov pri upravljavcu, pri katerem je bila vložena zahteva.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.