Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.02.2020
Naslov: Videonadzor in spremljanje žive slike za domače potrebe
Številka: 07121-1/2020/255
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste v hiši vaše matere nastavili videonadzorni sistem zaradi zagotavljanja njene varnosti, pri čemer sistem nima snemalnika. Vsak dan k vaši mami prihajajo na delo negovalke, ki ji pomagajo. Zanima vas, ali potrebujete kakšno dovoljenje za video nadzor.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V drugem odstavku člena 2 Splošne uredbe je določeno, da se ta uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. Glede na opisano situacijo IP ugotavlja, da je izvajanje konkretnega videonadzora izven področja uporabe Splošne uredbe, saj bi videonadzor izvajali kot fizična oseba za popolnoma osebno oziroma domačo dejavnost kot podporo negovanju vaše matere oziroma za zagotavljanje njene varnosti.

 

Pravila iz Splošne uredbe in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki urejajo zakonitost obdelave osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora, se torej za konkretni primer ne uporabljajo. To pomeni predvsem, da ne potrebujete osebne privolitve posameznika v smislu Splošne uredbe in vam ni treba izpolniti obveznosti glede videonadzora iz ZVOP-1 (na primer glede obvestila s predpisano vsebino itd.). Poleg tega je izključena pristojnost Informacijskega pooblaščenca za nadzor nad izvajanjem videonadzora.

 

Vendar pa vas opozarjamo, da lahko snemanje brez soglasja in če se s tem občutno poseže v zasebnost posameznika predstavlja kaznivo dejanje. Prvi odstavek 138. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, s sprem. in dop.; v nadaljevanju KZ-1) namreč določa: »Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«

 

Če se predvideva občutni poseg v zasebnost posameznikov torej glede na določbe KZ-1 potrebujete soglasje vseh oseb, ki bi jih zajel videonadzorni sistem. Tudi če se ne predvideva občuten poseg v zasebnost posameznikov in se ne zahteva soglasje, morajo biti posamezniki najmanj obveščeni o izvajanju videonadzora. V vašem primeru pa vas opozarjamo, da obstaja večja verjetnost za občutni poseg v zasebnost posameznika, saj gre za negovanje bolne matere, ki jo na domu obiskujejo negovalke in ji nudijo pomoč, morda tudi pri preoblačenju in drugih opravilih, ki jih bolna oseba sama ne zmore. Vsekakor morate ravnati na način, s katerim boste zavarovali dostojanstvo in zasebnost vaše matere in vseh vpletenih.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov