Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.03.2020
Naslov: Vpogled v e-poštni predal in dostop do podatkov o poslovanju krajevne skupnosti
Številka: 07120-1/2020/132
Vsebina: Delovna razmerja, Elektronska pošta, Občine, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je predsednik krajevne skupnosti odprl poštni predal, s katerim upravlja sam. Zanima vas, ali imate člani sveta krajevne skupnosti pravico zahtevati vpogled v ta račun. Zanima vas tudi, ali kot član sveta krajevne skupnosti lahko vpogledate v poslovanje organa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede vpogleda v e-poštni račun predsednika krajevne skupnosti vas IP napotuje na smernice o obdelavi osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki analogno veljajo tudi v konkretnem primeru (str. 21 in naprej):

 

Pri dostopu do predala službene elektronske pošte predsednika krajevne skupnosti je treba izhajati iz dejstva, da lahko slednji na službeni elektronski naslov prejme tudi povsem zasebno pisanje. Razumljivo pa je, da preko njegovega e-predala poteka komunikacija, ki je relevantna za celoten organ. Vsekakor pa je potrebno elektronsko pošto v skladu s členom 35 Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18; v nadaljevanju UUP) v smislu dokumentarnega gradiva evidentirati, če se nanaša na določeno zadevo. IP svetuje, da rokovanje z elektronsko pošto predhodno uredite v internem aktu. IP vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na mnenje, kjer je odgovoril na sorodno vprašanje (opozarjamo le, da se je v vmesnem času sprejela nova UPP, vendar dotične določbe in posledično spodnje mnenje v bistvenem še vedno ostajajo enaki):

 

Glede vpogleda v dokumente, iz katerih izhaja, kako posluje svet krajevne skupnosti, IP pojasnjuje, da vsakdo (torej ne le člani sveta krajevne skupnosti) lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja, brez da bi bilo za to potrebno izkazati kakršenkoli pravni interes. Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov (tudi sveta krajevne skupnosti). Torej vse informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa (dokumenti, zadeve, dosjeji, registri, evidence ali dokumentarna gradiva), in so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb. Več o navedeni pravici si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/ijz-pri-organih/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP