Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2018
Naslov: Posredovanje odpustnega pisma
Številka: 0712-3/2018/2474
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 11. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot bolnišnica pošiljate odpustna pisma Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) za potrebe vodenja evidence »Zdravniško poročilo o umrli osebi« (po ZZPPZ), in sicer zaradi ugotavljanja vzrokov smrti. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Bolnišnica lahko v posamičnih nejasnih primerih NIJZ-ju pošlje tudi kopijo ustreznega dela odpustnega pisma pacienta za potrebe vodenja evidence »Zdravniško poročilo o umrli osebi«.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

NIJZ je po ZZPPZ (NIJZ 46) med drugim upravičen tudi do pridobitve podatkov o »boleznih in stanjih umrlih, klinično ugotovljenih boleznih in osnovnih vzrokov smrti«. Te podatke NIJZ redoma pridobiva prek informacijskih rešitev, vendar je možno, da v spornih oziroma nejasnih primerih NIJZ pridobi tudi osnovni dokument (npr. odpustnico za pacienta, ki je doživel bolnišnično smrt), iz katerega ti podatki izhajajo oziroma jih je z ustrezno interpretacijo možno ugotoviti. V skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov po točki (c) prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov je treba posredovati delno prikrito kopijo odpustnega pisma, tj. le osnovne podatke (npr. identifikacija pacienta, identifikacija izvajalca, datum) in podatke, ki so potrebni za pravilno ugotovitev osnovnega in drugih vzrokov smrti.

 

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:


mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka