Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.03.2020
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta
Številka: 07120-1/2020/172
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel dodatno vprašanje v zvezi z mnenjem št. 07120-1/2020/98 z dne 20. 2. 2020. In sicer vas zanima sledeče:

1) Če je v poslovniku občinskega sveta jasno določeno, da se seje sveta snemajo in predvajajo (na lokalni TV, na spletu) ali  »vsakokratna predhodna privolitev vseh prisotni na seji« pomeni, da morajo kljub temu vsi prisotni pred začetkom seje podati soglasje, lahko enkratno, za cel mandat? In kaj v primeru, da ga vsi ne podajo?

2) Koliko časa so lahko posnetki sej objavljeni na svetovnem spletu?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

K 1. vprašanju

Kakor je bilo pojasnjeno že v prejšnjem mnenju je pravnih podlag, s katerimi lahko zakonito obdelujete osebne podatke (oz. snemate seje), več. Ena izmed pravnih podlag je osebna privolitev posameznika iz točke a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Privolitev mora biti prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Vsak namen obdelave potrebuje ločeno privolitev, zato bodite specifični, na kaj se privolitev nanaša. Ob tem se morate zavedati, da ima posameznik pravico, da privolitev kadarkoli prekliče. Privolitev lahko vnaprej pridobite tudi za več obdelav osebnih podatkov, kar pomeni, da bi lahko vnaprej pridobili privolitve posameznikov za npr. snemanje sej v določenem obdobju. Več o tem, kako zagotoviti veljavno privolitev si preberite na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Vsekakor pa lahko v svojem pravilniku to tudi podrobneje uredite (nikakor pa ne v nasprotju z določbami Splošne uredbe). IP ni pristojen za tolmačenje vašega poslovnika.

 

V kolikor osebne podatke obdelujete na podlagi privolitev in posameznik ne poda privolitve, pomeni, da osebnih podatkov tega posameznika ne smete obdelovati.

 

Kakor pa smo že pojasnili, se lahko seje snema tudi na podlagi zakonitih interesov po četrtem odstavku 9. člena ZVOP-1. Za podrobneje o pravnih podlagah vas vnovič napotujemo na mnenje:

 

K 2. vprašanju

Osebne podatke lahko obdelujete le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Po izpolnitvi namen se osebni podatki zbrišejo, anonimizirajo oz. drugače uničijo. V določenih primerih pa že sam zakonodajalec določa roke hrambe osebnih podatkov. Predvsem morate sami ugotoviti, na kateri pravni podlagi obdelujete podatke in kakšni so nameni zaradi katerih obdelujete podatke v konkretnem primeru.

 

Ne glede na to pa IP ni pristojen v okviru mnenja razlagati roka hrambe oz. objave posameznih podatkov, to morate presoditi sami. Vsekakor pa IP svetuje, da se do tega vprašanja opredelite v vašem internem aktu oz. poslovniku.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP