Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2020
Naslov: Obdelava OP mladoletnih otrok s strani zavarovalnice
Številka: 07121-1/2020/378
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 7. 3. 2020 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste oče dveh mladoletnih otrok in njun zakoniti skrbnik skladno z odločbo sodišča, da je zavarovalnica otrokoma na dom poslala Obvestilo o neplačanih premijah, ki predstavlja hkrati tudi obvestilo pred začetkom izvršbe. Zavarovalnico ste 17. 2. obvestili, da ste zakoniti zastopnik otrok, da niste v njunem imenu sklenili nobenega zavarovanja ter da zahtevate pogodbo na vpogled, obenem ste jim prepovedali uporabo osebnih podatkov vaših mladoletnih otrok. Pogodbe niste prejeli, zavarovalnica vam ni odgovorila, zato IP sprašujete, ali mora zavarovalnica v vašem primeru izbrisati podatke obeh mladoletnih otrok, ali vam je zavarovalnica dolžna razkriti, kdo je v imenu otrok sklenil pogodbo, ali lahko zavarovalnica nadaljuje s kakršnim koli pravnim postopkom izterjave kljub temu, da v imenu otrok niste sklenili nobene pogodbe, in ali zavarovalnica s svojim ravnanjem krši določbe ZVOP-1 in Splošne uredbe.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju v skladu z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Kot zakoniti zastopnik svojih mladoletnih otrok imate v vsakem primeru pravico, da v njunem imenu v skladu s 15. členom Splošne uredbe od zavarovalnice zahtevate dostop do njunih osebnih podatkov, katerih upravljavec je zavarovalnica, vključno s kopijo pogodbe, na podlagi katere sta otroka s strani zavarovalnice prejela obvestilo, vse informacije, ki jih opredeljuje omenjeni člen, ter vsa druga pojasnila v zvezi s prejetim obvestilom. V primeru, da bi se izkazalo, da zavarovalnica za obdelavo osebnih podatkov vaših mladoletnih otrok nima zakonite pravne podlage, bi od zavarovalnice lahko zahtevali izbris osebnih podatkov, saj so bili pridobljeni nezakonito. Če bi se vendarle izkazalo, da je bila pogodba veljavno sklenjena, ima zavarovalnica zakonito pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov vaših otrok in obdelave osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje te pogodbe (tudi v smislu izvršbe), ne morete prepovedati oziroma zahtevati izbrisa podatkov.

 

 

Obrazložitev:

 

Upravljavec osebnih podatkov, v vašem primeru zavarovalnica, mora osebne podatke vedno obdelovati na zakoniti pravni podlagi, ki jo opredeljuje prvi odstavek 6. člena Splošne uredbe, in sicer je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov; (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca; (d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe; (e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu; (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Pri tem se točka (f) prvega pododstavka ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog. Navedeno pomeni, da mora upravljavec za obdelavo osebnih podatkov kateregakoli posameznika razpolagati z vsaj eno od zgoraj naštetih pravnih podlag.

 

Nadalje Splošna uredba v 15. členu opredeljuje pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi katere lahko posameznik od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije, vključno z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, obdobjem hrambe in v primeru, da osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, tudi vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

Kot zakoniti zastopnik svojih mladoletnih otrok imate v vsakem primeru pravico, da v njunem imenu v skladu s 15. členom Splošne uredbe od zavarovalnice zahtevate dostop do njunih osebnih podatkov, vključno s kopijo pogodbe, na podlagi katere sta otroka s strani zavarovalnice prejela obvestilo, vse informacije, ki jih opredeljuje omenjeni člen, ter vsa druga pojasnila v zvezi s prejetim obvestilom. Če vam zavarovalnica na zahtevo ne bi odgovorila ali bi vašo zahtevo zavrnila, lahko na IP naslovite pritožbo.

 

Iz opisa, ki ste ga posredovali, izhaja, da naj bi zavarovalnica osebne podatke vaših mladoletnih otrok obdelovala na podlagi pogodbe (iz katere izhajajo zapadle neplačane premije, zaradi katerih sta vaša otroka prejela obvestilo), kar pomeni, da naj bi razpolagala z zakonito pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v skladu s točko (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Ker navajate, da v imenu otrok niste podpisali nobene pogodbe z zavarovalnico, oziroma v primeru, da predmetna pogodba ni bila veljavno sklenjena (ker je ni podpisala pooblaščena ali poslovno sposobna oseba), bi se lahko izkazalo, da zavarovalnica zakonite pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov vaših otrok nima. V tem primeru bi od zavarovalnice kot njun zakoniti zastopnik lahko zahtevali izbris osebnih podatkov mladoletnih otrok, saj so bili pridobljeni nezakonito (točka (d) prvega odstavka 17. člena Splošne uredbe), če vam zavarovalnica na zahtevo ne bi odgovorila ali bi vašo zahtevo zavrnila, pa imate pravico, da na IP naslovite pritožbo. Če pogodba ni bila veljavno sklenjena, zavarovalnica na njeni podlagi tudi ne more predlagati izvršbe, vendar pa to vprašanje presega področje varstva osebnih podatkov in IP za odgovarjanje nanj ni pristojen.

 

Če bi se izkazalo, da je bila pogodba v imenu vaših otrok vendarle veljavno sklenjena, zavarovalnica ima, kot že rečeno, veljavno in zakonito pravno podlago za obdelavo njunih osebnih podatkov in obdelave osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje te pogodbe (tudi v smislu izvršbe), ne morete prepovedati oziroma zahtevati izbrisa podatkov.

 

V primeru, da zavarovalnica za obdelavo osebnih podatkov vaših mladoletnih otrok nima zakonite pravne podlage, je njeno ravnanje v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov, torej nezakonito, vendar bi bilo to mogoče dokončno presoditi šele v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka. Zato vam predlagamo, da v prvi vrsti na podlagi uveljavljanja pravice po 15. členu Splošne uredbe ugotovite, ali zavarovalnica razpolaga z ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov vaših mladoletnih otrok, ter nato po potrebi uveljavljate še druge pravice v skladu s Splošno uredbo – pravico do popravka po 16. členu, pravico do izbrisa po 17. členu in pravico do omejitve obdelave po 18. členu Splošne uredbe oziroma se zaradi onemogočanja uveljavljanja omenjenih pravic s pritožbo obrnete na IP. Če bi na podlagi odgovora zavarovalnice ugotovili, da slednja za obdelavo osebnih podatkov vaših otrok sploh nima pravne podlage, pa lahko pri IP podate prijavo kršitve varstva osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravila:

Mojca Leitinger Okršlar,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka