Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.03.2020
Naslov: Neposredno trženje preko telefona kljub prepovedi
Številka: 07121-1/2020/288
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 19. 2. 2020 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste pri dobavitelju kabelske televizije zahtevali izbris vaše mobilne telefonske številke, vendar kljub temu še vedno prejemate komercialne klice. IP prosite za informacijo, kaj lahko še naredite, da se tovrstno »nadlegovanje« po telefonu zaključi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da neposredno trženje po telefonu ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nad. ZEKom-1). Izvajanje neposrednega trženja preko mobilne telefonije je primarno urejeno v 158. členu ZEKom-1, ki določa, da je opravljanje telefonskih klicev z namenom neposrednega trženja fizični osebi dovoljeno le s soglasjem naročnika ali uporabnika oz. pod določenimi pogoji, če so podatki objavljeni v javnem imeniku (150. člen ZEKom-1). Nadzor nad določbami ZEKom-1 oz. nad trženjem preko mobilne telefonije izvaja Agencija RS za komunikacijska omrežja (v nad. AKOS) in ne IP

 

IP vam tako svetuje, da se v zvezi z neposrednim trženjem preko mobilne telefonije obrnete na AKOS.

 

V tem delu IP še dodaja, da ZEKom-1 v 32. točki 1. odstavka 234. člena določa, da se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če kljub naročnikovi prepovedi uporabe njegovih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen, te podatke uporablja za ta namen (3. in. 5. odstavek 150. člena).


Lep pozdrav,

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka