Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.03.2020
Naslov: Fotografiranje pacientov
Številka: 07120-1/2020/137
Vsebina: Fotografije kot OP, Pravne podlage, Privolitev, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 18. 2. 2020 prejeli vaše vprašanje (povzetek), ali in pod kakšnimi pogoji lahko zdravstveno osebje fotografira pacienta oziroma dele pacienta za namen zdravljenja, izobraževanja in usposabljanja ter raziskav. Prilagate tudi vzorec soglasja. Poleg tega vas zanima, ali taki posnetki postanejo del zdravstvene dokumentacije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

1. Če je (edini) namen fotografiranja v zagotavljanju zdravstvene oskrbe pacienta in je ta namen v konkretnem primeru strokovno utemeljen, privolitev pacienta ni potrebna. Tako gradivo je  sestavni del zdravstvene dokumentacije.

 

2. Če je (edini) namen fotografiranja v izobraževanju, usposabljanju ali znanstveno raziskovalnem delu, je praviloma potrebna veljavna privolitev pacienta. Tako gradivo je lahko del zdravstvene dokumentacije ali del drugih zbirk podatkov v skladu s privolitvijo.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Če je fotografiranje delov telesa s strokovnega vidika utemeljeno za zagotavljanje zdravstvene oskrbe pacienta, gre za »klasične« zdravstvene podatke, ki se jih lahko zbira in za ta namen obdeluje brez posebne privolitve pacienta. Za to gradivo veljajo enaka pravila, kot za vse druge zdravstvene podatke ali zdravstveno dokumentacijo.

 

Vsako drugo fotografiranje mora imeti podlago v privolitvi. Način obdelave fotografij (torej tudi hrambe) je odvisen od vsebine privolitve. Teoretično bi bila možna tudi kakšna izjemna splošna pravna podlaga, vendar tovrstne podlage redoma ne pridejo v poštev in so odvisne od okoliščin konketnega primera. Prav tako bi bilo možno obdelovati fotografije brez privolitve, če bi šlo za popolnoma oziroma nepovratno anonimizirane podatke. V zvezi s privolitvijo pojasnjujemo, da je treba upoštevati zlasti naslednje dele Splošne uredbe o varstvu podatkov:

  • 11. točka člena 4,
  • člen 7,
  • (a) točka prvega odstavka člena 6,
  • (a) točka  drugega odstavka člena 9,
  • člen 13,
  • uvodni recitali 32, 42 in 43.

 

Pod določenimi pogoji je lahko fotografsko gradivo, ki je bilo sicer izdelano oziroma zbrano za namen zdravljenja, dostopno tudi za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo.

 

V zvezi s fotografiranjem pacientov je na spletni strani IP dostopno mnenje št. 0712-165/2006/2, ki delno in smiselno pride v poštev tudi v vašem primeru.

 

IP priporoča pridobitev privolitve tudi v primeru, če na podlagi fotografije in spremljajočih podatkov pacient ni niti določljiv ali če fotografija ni uvrščena v neko zbirko osebnih podatkov. Tudi sámo fotografiranje, kot tehnični zajem slike, nemreč predstavlja poseg v širšo zasebnost, zaradi česar bi moral pacient s tem praviloma soglašati. Vendar za ta del poseganja v zasebnost IP ni pristojen.

 

IP tudi ni pristojen za vnaprejšnje (torej izven konkretnih inšpekcijskih postopkov) presojanje internih obrazcev, izjav, pravilnikov ipd.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka