Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.02.2020
Naslov: Objava slik na FB
Številka: 07121-1/2020/250
Vsebina: Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Zanima vas, kaj lahko naredite glede objave vaših slik na Facebooku in neprimernih komentarjev le-teh.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Ustava RS). Objava fotografije posameznika na socialnih omrežjih pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

Splošna uredba iz področja uporabe izključuje obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti (točka (c) drugega odstavka člena 2 Splošne uredbe). Primerljivo določbo je pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe vseboval tudi prvi odstavek 7. člena ZVOP-1, ki se ni uporabljal za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe. Navedeno pomeni, da fotografiranje, shranjevanje in nadaljnja obdelava fotografij v zasebne namene (kljub temu, da pri tem morda nastaja zbirka podatkov) ne sodi pod okrilje predpisov s področja varstva osebnih podatkov. IP torej v tem primeru ni pristojen organ za obravnavo vašega vprašanja. 

 

IP nadalje pojasnjuje, da bi objava vaše fotografije na Facebooku brez vaše privolitve in neprimerno komentiranje vaše fotografije lahko predstavljala poseg v osebnostne pravice posameznika, ki jih lahko uveljavljate na civilnem sodišču, pod določenimi pogoji bi lahko šlo celo za kaznivo dejanje skladno s Kazenskim zakonikom (KZ-1), npr. za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov (143. člen KZ-1) ali pa za določene elemente kaznivih dejanj iz 158. do 162. člena KZ-1, kot so npr. razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje in očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, itd.

 

Več o vaših možnostih glede postopanja zaradi kršitve pravice do zasebnosti, si lahko preberete na primer v mnenju št. 0712-1/2019/1675 z dne 15.7.2019.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

svetovalka za preventivo