Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Obveščanje o nagradni igri
Številka: 0712-3/2018/2661
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vašo prošnjo za pojasnilo glede vprašanj, ki se nanašajo na smernice Informirani potrošnik (dostopne na povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Informirani_potrosnik.pdf).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

1. Sprašujete, ali se lahko pri spletni nagradni igri prijavo na e-novice vpiše v pogoje nagradne igre (npr. s sodelovanjem v nagradni igri se prijavljate na e-novice) in se s tem avtomatsko ob sodelovanju v nagradni igri doda sodelujočega med prejemnike e-novic?

 

IP razume vaše vprašanje o izvedbi nagradne igre v smislu, kako zagotoviti privolitev uporabnikov tako za sodelovanje v nagradni igri kot tudi za prijavo na elektronske novice. Privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (npr. pošiljanje elektronskih novic, pošiljanje aktualnih ponudb, sodelovanje v nagradni igri) je ena izmed možnih veljavnih pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Uredba v enajsti točki 4. člena opredeli pojem »privolitev posameznika« kot vsako prostovoljno, specifično, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Priporočamo, da preberete napotke glede privolitev, kot jih določa Uredba, saj je za pridobitev veljavne privolitve za obdelavo osebnih podatkov s strani posameznika postavljen višji standard. IP je pripravil podrobno razlago, v katerih primerih je privolitev veljavna in kateri so dodatni pogoji za pridobitev veljavne privolitve: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Izpostavljamo, da ko obdelava podatkov vključuje več namenov (npr. izvedba nagradne igre in prijava na elektronske novice), potem mora biti privolitev dana za vsak namen posebej. Upravljavci morajo pridobiti več ločenih privolitev oz. ločenih soglasij za vsako obdelavo posebej (granularnost oz. razčlenjenost privolitev). Namen mora biti jasno in nedvoumno opredeljen, saj je konkreten, ekspliciten in legitimen namen obdelave predpogoj za pridobitev veljavne privolite. Prav tako mora biti privolitev informirana, kar pomeni, da posameznik razume vsebino privolitve (s čim soglaša) in tudi način, kako lahko privolitev oz. soglasje umakne. Uredba še nadgrajuje obveznosti upravljavca glede informiranja posameznikov, in sicer vas IP na tem mestu usmerja na III. poglavje Uredbe[1], ki ureja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (glede ustreznega informiranja posameznikov izpostavljamo 12., 13. in 14. člen Uredbe).

 

IP namesto vas ne more presojati in se odločati, kako konkretno boste v vašem primeru zagotovili zakonito pridobivanje privolitev, to je naloga in odgovornost posameznega upravljavca.

 

2. Nadalje sprašujete, ali se lahko ob vpisu v nagradno igro vsakemu sodelujočemu po elektronski pošti zahvalite za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer je zahvala oblikovana v smislu oglasnega sporočila?

 

IP na tem mestu ponovno izpostavlja, da ko obdelava podatkov vključuje več namenov, potem mora biti privolitev dana za vsak namen posebej. Uvodna določba 32 Uredbe opredeli, da bi privolitev morala zajemati vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti namen ali namene. Kadar je obdelava večnamenska, bi bilo treba privolitev dati za vse namene obdelave. Jasno opredeljen namen obdelave je orodje proti t.i. function creep pojavu. Gre za širitev ali zamegljevanje prvotnega namena, za katerega je bila podana privolitev, ki vodi v izgubo nadzora posameznika nad lastnimi podatki.

 

V opisanem primeru bi lahko razumeli, da gre za dva različna namena, ki sta zajeta v enem dejanju obdelave. Prvi namen je zahvala za sodelovanje v nagradni igri oz. gre morda za del izvedbe same nagradne igre, pri čemer je predpogoj za pošiljanje zahvale sodelovanje v nagradni igri, drug namen pa je pošiljanje oglasnega sporočila (pri čemer gre za prodajno sporočilo, z namenom promocije oz. prodaje izdelkov, neodvisno, kako je sporočilo oblikovano). Vendar dokončnega odgovora ni možno podati v okviru mnenja, saj IP izven posameznega inšpekcijskega postopka ne sme preverjati namenov ali obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. 

 

3. Sprašujete, ali lahko ob koncu nagradne igre vse sodelujoče (enkratno) po elektronski pošti obvestite o zaključku nagradne igre (navedete nagrajence), pri čemer tudi to obvestilo vsebuje oglasne elemente za izdelke?

 

IP vas usmerja na prejšnje vprašanje in odgovor, saj bi opisan primer ponovno lahko razumeli kot zamegljevanje prvotnega namena. Dokončne presoje pa IP vsekakor ne more podati v okviru mnenja, ampak zgolj v inšpekcijskem postopku.

 

4. Zanima vas, na kaj se nanaša oz. kaj natanko pomeni stavek "razen obveščanja o nagradni igri" v smernicah Informirani potrošnik (»V pravilih igre mora biti natančno določena tudi obdelava osebnih podatkov, npr. na spletu lahko organizator objavi imena nagrajencev le, če je v pravilih igre izrecno zapisal, da bodo nagrajenci objavljeni in se je sodelujoči s temi pogoji strinjal, torej podal privolitev. Prav tako mora organizator nagradne igre pridobiti vašo privolitev za uporabo osebnih podatkov, najpogosteje je to elektronski naslov, za namen trženja oz. za drug namen razen obveščanja o nagradni igri. Torej morate za vsak namen (obveščanje o nagradnem žrebu, prejemanje elektronskih novičk itd.) podati ločeno privolitev". Naknadno pa je ponovno pripisano "Torej morate za vsak namen (obveščanje o nagradnem žrebu..... podati ločeno privolitev." 

 

Privolitev za obveščanje o nagradnem žrebu je razumljena kot privolitev za obveščanja o nagradni igri, saj žreb nagrade in obvestilo udeležencem spada pod namen obveščanja o nagradni igri.     

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                              

 

 

                                                                                                    Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                                    informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo