Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2020
Naslov: Seznanitev z zdravstvenimi podatki s strani podjetja v okviru kolektivnega nezgodnega zavarovanja
Številka: 0712-1/2019/2990
Vsebina: Pravne podlage, Zavarovalništvo, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 11. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali ima podjetje, ki je »plačnik« premije kolektivnega nezgodnega zavarovanja pravico se seznaniti z vsemi podatki o nezgodi (ki ni bila nezgoda na delovnem mestu) in zdravniško dokumentacijo, ki je nastala v zvezi s tem. V primeru nastanka nezgode, je potrebno izpolniti obrazec, ki je sestavljen tako, da je potrebno navesti vse podatke o nezgodi, zdravstvene podatke itd., podjetje pa potrdi, da je premija plačana in da upravičenec dejansko zaposlen.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker konkretnih zavarovalnih pogojev ter vsebine konkretnega razmerja med podjetjem in zaposlenimi ne poznamo, je odgovor lahko le splošen oziroma načelen.

 

 

Z vidika varstva osebnih podatkov bi bilo načeloma prav, da podjetje ne nastopa kot posrednik za posredovanje celotnega zavarovalnega zahtevka zavarovalnici. To pomeni, da bi bilo priporočljivo, da delavec tisti del zavarovalnega zahtevka, ki vsebuje zdravstvene podatke, zavarovalnici posreduje neposredno ali pa, da ga podjetju izroči v posebni zaprti kuverti z ustreznim obvestilom o izključnem naslovniku.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Mnenje temelji na dosedanjih mnenjih s področja zavarovalništva, ki so že objavljena na naši spletni strani, na načelu najmanjšega obsega podatkov iz člena 5 Splošne uredbe varstvu podatkov in dejstvu, da načeloma ni videti pravne podlage v smislu člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bi podjetju na splošno dopuščala, da se seznani z zdravstvenimi podatki delavca, pa čeprav podjetje nastopa kot zavarovalec. Ni pa izključeno, da je »posredništvo« podjetja možno utemeljiti na posebnem pogodbenem razmerju med podjetjem in delavcem (tj. izven delovnega razmerja) na primer, da podjetje na željo delavca nudi pomoč pri izpolnjevanju in obdelavi zahtevkov.

 

Tudi če je zavarovalni zahtevek oblikovan kot enoten dokument (torej s podatki, ki jih navede delavec in s podatki, ki jih navede podjetje), to ni ovira za ločeno posredovanje zdravstvenih podatkov (npr. na dveh istovrstnih obrazcih ali pa, da se potrditev delodajalca pošlje na posebnem dokumentu - potrdilu).

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka