Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 0712-3/2018/2154
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede obdelave vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Svojemu sporočilu ste priložili fotografije komercialnega sporočila, ki ste ga prejeli v papirnati obliki s strani Optike Rugelj. Pojasnjujete, da niste podali svoje privolitve za uporabo vaših kontaktnih podatkov za namen neposrednega trženja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da neposredno trženje po navadni pošti lahko izvajajo ponudniki v skladu s pogoji iz 72 in 73. členom ZVOP-1. Po prvem odstavku 72. člena ZVOP-1 lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. Po tretjem odstavku istega člena mora upravljavec osebnih podatkov neposredno trženje izvajati tako, da posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah iz 73. člena tega zakona. Iz 73. člena ZVOP-1 izhaja pravica posameznika, da lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Iz vašega dopisa ne izhaja ali ste svoje podatke Optiki Rugelj posredovali npr. ob koriščenju njihovih storitev oziroma so vaše podatke pridobili iz javnega imenika. V navedenih primerih namreč skladno z določbo 72. člena ZVOP-1 ponudnik ne potrebuje vaše predhodne privolitve za pošiljanje komercialnih sporočil po navadni pošti. Kljub navedenemu pa mora ponudnik posameznika obvestiti o možnosti »odjave« od prejemanja komercialnih sporočil. Pravico zahtevati prenehanje pošiljanja komercialnih sporočil ima namreč vsakdo v skladu s 73. členom ZVOP-1. Za lažjo predstavo pravil neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki je dostopna na spletni strani IP.

 

Če je šlo za »nenaslovljeno sporočilo«, pa v tem primeru ne gre za obdelavo osebnih podatkov – za navedeno področje je pristojen Tržni inšpektorat RS. 

 

Upamo, da smo vam s pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Asistent svetovalca IP

 

 

Mojca Prelesnik univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka