Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2020
Naslov: Pridobitev informacije o dostopu do podatkov pri GURS
Številka: 0712-1/2019/2991
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 12. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko od geodetske uprave zahtevate informacijo o tem, ali je določen geodet zahteval zemljiškokatastrske podatke pri njih. Zahteva geodeta naj bi se navezovala na 30. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker je IP na področju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pritožbeni organ, vam v tej zadevi, izven reševanja konkretne zadeve v pritožbenem postopku, ne moremo podati konkretnega in dokončnega odgovora.

 

 

Če se zemljiško katastrski podatki, do katerih naj bi geodet dostopal nanašajo na vas (kar pomeni, da je možno te podatke šteti za vaše osebne podatke) in so izpolnjeni še drugi pogoji po členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko načeloma pridobite tudi informacijo o tem, ali je določen zunanji uporabnik (npr. geodetsko podjetje ali geodet kot poslovni subjekt) iz zbirke podakov pridobil določene osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

 

Zato vam priporočamo, da pri GURS vložite zahtevo za uresničitev pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki vključuje tudi pravico do pridobitve informacije o zunanjih uporabnikih osebnih podatkov. Če bo vaša zahteva zavrnjena ali nanjo ne boste prejeli odgovora v predpisanem roku, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

O pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki so na naši spletni strani dostopna naslednja pojasnila:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Pri vložitvi zahteve si lahko pomagate z obrazcem zahteve »SLOP« na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Na isti povezavi je na voljo tudi obrazec za pritožbo - »P-SLOP«.

 

Definicija uporabnika je določena v (9) točki člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka