Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.02.2020
Naslov: Vročanje, nepristojnost
Številka: 07120-1/2020/51
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, če je ustrezno, da tožilstvo sklep o zavrženju prijave kot neutemeljene pošlje osebam, ki ste jih prijavili.

 

IP ugotavlja, da ste nanj naslovili dopis, ki ne sodi v njegovo pristojnost, zato skladno z načelom zakonitosti ne more izdati neobveznega mnenja, ki ga sicer izdaja na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05). 

 

IP namreč ni pristojen za presojo veljavnosti konkretnih vročitev v konkretnih postopkih. Veljavnost in zakonitost vročitve v konkretnem primeru se lahko izpodbija s pravnimi sredstvi v konkretnem postopku, v konkretne postopke, ki jih vodijo pristojni državni organi, pa IP s svojimi stališči ali inšpekcijami ne sme posegati. To izhaja tudi iz sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013, po katerem IP ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov. To bi bilo v nasprotju z načelom samostojnosti pristojnega državnega organa pri odločanju in v nasprotju z rednim sistemom pravnih sredstev oziroma vzpostavljeno hierarhično strukturiranostjo državne oblasti (načelo večstopenjskega odločanja) in s tem v nasprotju z načeli pravne države.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov