Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2018
Naslov: Pošiljanje SMS pacientom
Številka: 0712-3/2018/2475
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 22. 11. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem:

  1. ali lahko bolnišnica (za katero razvijate informacijski produkt) paciente, ki so naročeni na zdravstveno obravnavo obvešča po SMS, čeprav v sistemu eNaročanja ni na voljo podatka o tem, ali se je pacient strinjal z obveščanjem po SMS;

  2. ali lahko bolnišnica na podlagi internih kontaktov pacientov tem pošilja SMS o tem, kdaj so naročeni na storitve, čeprav je večina teh kontaktov bila zbrana pred začetkom uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov in pri kontaktih ni označeno, ali se pacient s takim obveščanjem strinja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

1. in 2.: Z vidika varstva osebnih podatkov je dopustno, da bolnišnica paciente o terminih za naročene zdravstvene storitve obvešča po SMS, čeprav pacienti niso izrecno privolili v uporabo mobilne telefonske številke za ta namen.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Ker se podatek o kontaktni telefonski številki v sistemu eNapotnica in eNaročilo (lahko) vodi že po zakonu (gl. priloga 2 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva) in ker je zakonski namen vodenja pacientovih kontaktnih podatkov v sistemu eNapotnica in eNaročilo izvedba zdravstvene storitve, na katero je pacient naročen, pri čemer je obveščanje o terminih nujni sestavni del izvedbe zdravstvene storitve, je uporaba te številke za SMS obveščanje o naročenih terminih dopustna brez posebne pacientove privolitve. To pomeni, da je, če se v sistemu eNapotnica ali eNaročilo nahaja podatek o mobilni telefonski številki pacienta, tega dopustno obveščati po SMS tudi, če bolnišnica nima na voljo podatka o morebitni privolitvi (ta kot rečeno sploh ni potrebna).

 

Enako velja za uporabo mobilnih telefonskih številk, ki se vodijo v internih zbirkah podatkov bolnišnice (prim. določbe pod NIJZ 1 v prilogi 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva).

 

Opozarjamo, da je treba spoštovati voljo pacienta, če ta naknadno izrazi željo, da se ga po tej poti ne obvešča na naročene termine.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka