Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.02.2020
Naslov: Uporaba brezpilotnikov
Številka: 07121-1/2020/195
Vsebina: Moderne tehnologije, Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe brezpilotnih letalnikov (t.i. dronov). Kot ste pojasnili, ste želeli od občine pridobiti informacije, ali ima občina urejen nadzor snemanja jezera in okolice z brezpilotniki. Snemanje naj bi se v tem jesenskem in zimskem obdobju zelo razširilo. Od medobčinskega redarstva ste prejeli le pojasnilo, da relevantno področje ureja Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7317&0.5806895639579236 ) in da nadzor izvajata Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in Informacijski pooblaščenec (19. člen).


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uporaba brezpilotnikov je v RS urejena na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, vendar pa se s 1.7.2020 se prične uporabljati nova EU uredba, ki bo postavila skupna pravila na področju brezpilotnikov in bo nadomestila trenutno veljavno nacionalno zakonodajo. Več o tem na povezavi: https://www.caa.si/nova-skupna-eu-ureditev.html

 

Nova pravila so pregledno prikazana tudi v tej prezentaciji:

 

https://www.caa.si/upload/editor/file/filed7ed2aa0336d929.pptx

 

IP dalje pojasnjuje, da je glede uporabe brezpilotnikov pristojen (le) za nadzor nad tem, ali so operaterji brezpilotnikov izpolnili dolžnosti glede izvedbe ocene učinkov o varstvu osebnih podatkov ter za samo zakonitost zbiranja osebnih podatkov glede na določbe Splošne uredbe. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije pa je pristojna za nadzor z vidika varnosti letenja in upoštevanja drugih določb, ki urejajo letenje z brezpilotnikov, kot so licence, usposabljanja in drugi pogoji za letenje. Oba organa lahko izvajata nadzor glede na svoje pristojnosti na podlagi prejetih prijav ali po uradni dolžnosti.

 

V primeru kršenja določb zakonodaje o javnem redu in miru je za nadzor nad določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) pristojna policija.

 

Verjamemo, da je lahko včasih letenje z brezpilotniki za druge ljudi moteče, vendar pa je nadzor realno možen kvečjemu na podlagi prijave in ko so relativno dovolj jasni znaki, da operater krši zakonodajo – samo letenje z brezpilotniki kot tako ni prepovedano, ampak je dopustno pod določenimi pogoji.

 

Nova evropska uredba, ki se bo pričela uporabljati s 1.7.2020 bo prinesla tudi obvezno registracijo brezpilotnikov, kar bo olajšalo tudi nadzor nad njihovo uporabo, obenem pa tudi možnost za izključitev določenih geografskih področjih, kjer je dopustno letenje z brezpilotniki oziroma bo dopustno le pod določenimi pogoji. Glede slednjega bi imeli več informacij na resornem ministrstvu za infrastrukturo oziroma Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke