Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.02.2020
Naslov: Posredovanje osebnih podatkov FURS
Številka: 07120-1/2020/71
Vsebina: Davčni postopki, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je Finančna uprave Republike Slovenije (FURS) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zaprosila za posredovanje podatkov o študentih za namen ugotavljanje obstoja najemne pogodbe za osebe, ki študirajo izven kraja svojega bivanja. FURS bi osebe, ki študirajo izven kraja bivanja, pozval, če imajo najemno pogodbo in preverjal višino najemnine ter na podlagi prejetih povratnih informacij študentov ugotavljal ustreznost prijavljanja dohodkov najemodajalcev iz naslova dajanja stanovanj v najem. Pojasnjujete, da se bodo pridobljeni podatki uporabljali pri nadzoru sive ekonomije na področju oddajanja premoženja v najem, MIZŠ pa bi s posredovanjem teh osebnih podatkov FURS nudil pomoč pri izvajanju njihovega nadzora. Zanima vas, ali je MIZŠ upravičen posredovati osebne podatke iz evidenc EVŠ in CEUVIZ za tovrstni namen.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Zato poudarjamo, da IP v mnenju ne more namesto upravljavca presojati, ali je posamezna zahteva za posredovanje podatkov utemeljena, to je izključna naloga in odgovornost upravljavca. Iz tega razloga IP na vaše vprašanje v okviru tega mnenja ne more dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, mora imeti upravljavec ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe. Skladno s členom 6(1)(c) je obdelava zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Po 11. členu Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, v nadaljevanju ZFU) je ena izmed nalog FURS odmera in obračun obveznih dajatev (davka). Prvi odstavek 17. člena ZFU nadalje določa, da lahko uradna oseba zahteva od zavezanca in osebe, ki je dolžna sporočiti podatke in predložiti listine, dokumente in druge zapise, da ji v določenem roku in na določenem kraju sporoči kateri koli podatek ali predloži dokument, potreben za opravljanje nalog finančne uprave, ne glede na obliko, v kateri se nahaja. Oseba na zahtevo uradne osebe sporoči tudi podatke o osebi, pooblaščeni za opravljanje poslov, pri opravljanju katerih naj bi bila storjena kršitev predpisov.

 

Skladno s 15. in 75. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDoh-2) je predmet obdavčitve z dohodnino tudi dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

 

Davčni organ skladno z 2. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDavP-2) postopa po tem zakonu, kadar odloča o obveznostih in pravicah posameznikov v postopku pobiranja davka. V četrtem odstavku 10. člena ZDavP-2, v katerem je urejeno načelo dolžnosti dajanja podatkov, je določeno, da so organi in druge osebe, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za odločanje v davčnih zadevah, dolžni te podatke posredovati davčnemu organu brezplačno. Načelo dolžnosti dajanja podatkov je izpeljano tudi v 39. členu ZDavP-2, na podlagi katerega morajo osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, davčnemu organu dati na razpolago vse podatke, potrebne za pobiranje davkov, ter omogočiti davčnemu organu vpogled v svojo dokumentacijo. Na razpolago morajo dati tudi vso dokumentacijo, ki jo vodijo, in zbirke podatkov, ki jih vodijo v obliki registrov, evidenc ali zbirov podatkov, ne glede na to, ali so z zakonom predpisane kot obvezne, in informacije, ki so pomembne pri odmeri davka.

 

Iz navedenih pravnih podlag torej izhaja, da ima FURS kot davčni organ relativno široka pooblastila, da od organov zahteva podatke in vso dokumentacijo, ki jo ti vodijo in je pomembna za opravljanje nalog FURS, torej med drugim za odločanje v davčnih zadevah. FURS pa mora izkazati, da so podatki potrebni za odločanje v konkretni davčni zadevi, torej za konkreten postopek zoper davčnega zavezanca. IP zato meni, da bi ustrezno pravno podlago za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov študentov FURS za namen ugotavljanja ustreznosti prijavljanja dohodkov najemodajalcev iz naslova dajanja stanovanj v najem, torej zaradi odmere in obračuna davka, konkretno dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, lahko predstavljal člen 6(1)(c) Splošne uredbe v zvezi z zgoraj navedenimi določbami ZFU, ZDavP-2 in ZDoh-2 le v primeru, da gre za odločanje v konkretni davčni zadevi. 

 

IP namreč opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (člen 5(1)(c) Splošne uredbe). To pomeni, da osebnih podatkov ni dopustno zbirati »na zalogo« ter da je pridobivanje posameznih vrst osebnih podatkov in njihova uporaba dopustna v primeru jasno izkazane pravne podlage, torej če so te osebni podatki potrebni za konkreten davčni postopek oziroma ali za kakšne druge zakonite namene. To načelo zavezuje FURS kot uporabnika podatkov in tudi vas kot upravljavca podatkov. Če pa se kot upravljavec na podlagi prejete zahteve FURS niste mogli prepričati o spoštovanju načela najmanjšega obsega podatkov in zakonske zahteve po potrebnosti podatkov za odločanje v konkretni davčni zadevi oziroma za izvajanje drugih predpisanih nalog FURS, ste upravičeni, da od njih zahtevate dodatna pojasnila o namenu uporabe podatkov in drugih okoliščinah, ki so pomembne za presojo omenjenega pogoja.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov