Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.12.2019
Naslov: Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev
Številka: 0712-1/2019/2972
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki , Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem opisujete, da Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju zbornica) v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti vodi imenik pooblaščenih inženirjev ter v skladu z Gradbenim zakonom Imenik vodij del. Zbornica kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev za vpis v omenjena imenika upošteva zgolj obrazec M1, ki ga izda ZZZS, ali pogodbo o zaposlitvi, zavrača pa izjavo delodajalca, s katero potrjuje, da je predmetna oseba zaposlena pri njem za nedoločen čas. Menite, da ne obstaja noben predpis, ki bi zbornici dovoljeval pridobitev obrazca M1, prav tako pa menite, da zbornica ne potrebuje vseh podatkov iz obrazca M1, temveč bi morala zadostovati npr. zgolj izjava delodajalca o obstoju zaposlitve. Prosite nas za mnenje:

  • ali je zbornica upravičena zahtevati obrazec M1, kot edino dokazilo za dokazovanje pogojev za vpis v omenjena imenika ali pa zadostuje tudi izjava delodajalca, da je posamezni inženir pri njem v delovnem razmerju;
  • ali mora delodajalec za posredovanje podatkov zbornici o zaposlitvi delavca (npr. Izjave ali M1 obrazca ali pogodbe o zaposlitvi) za potrebe vpisa oz. podaljšanja vpisa v imenik, pridobiti izrecno privolitev delavca? Ali kot podlaga za posredovanje podatkov šteje že sklenjena pogodba o zaposlitvi oz. legitimni interes delodajalca?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP pojasnjuje, da je imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev (v nadaljevanju: imenik) zbirka osebnih podatkov, ki jo vodita Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije oziroma Inženirska zbornica Slovenije. Vrste podatkov, ki se vodijo v navedenem imeniku določa četrti odstavek 11. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID).

 

Drugi odstavek 11. člena ZAID določa, da pred vpisom posameznika v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev zbornica preveri izpolnjevanje pogojev iz 7. člena tega zakona. Pravico do vpisa v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev ima posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. ima pridobljeno ustrezno izobrazbo v skladu z 8. členom tega zakona,
  2. ima pridobljene praktične izkušnje v skladu z 9. členom tega zakona,
  3. ima opravljen strokovni izpit v skladu z 10. členom tega zakona,
  4. ima zagotovljeno zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom tega zakona,
  5. mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
  6. izpolnjuje pogoje glede opravljanja poklicnih nalog na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.

 

Zbornica ima torej neposredno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki so taksativno našteti v četrtem odstavku 11. člen ZAID in s katerimi preveri izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

 

V zvezi z načinom preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis v imenik sedmi odstavek 11. člena ZAID določa, da zbornica postopek vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev uredi s splošnim aktom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom. Splošni akt  o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev z dne 24. maja 2018 (v nadaljevanju Splošni akt) tako določa zgolj, da za vpis v imenik posameznik vloži pri zbornici izpolnjeno vlogo za vpis v imenik, vlogi pa mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.

 

Informacijski pooblaščenec meni, da zbornica lahko pridobi določene podatke iz potrdila o prijavi v zavarovanje (Obrazec M1), ki ga posreduje posameznik, vendar je treba pri tem upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki govori o tem, da morajo biti osebni podatki »ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo« (točka (c) člena 5(1) Splošne uredbe; prej načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1). Prekomerno zbiranje osebnih podatkov je prepovedano, saj za takšno obdelavo ni pravne podlage in krši več načel varstva osebnih podatkov. V primeru posredovanja potrdila o prijavi v zavarovanje (Obrazec M1) je podatke, za obdelavo katerih zbornica nima podlage, treba prekriti.  

 

Vendar pa IP v okviru podajanja nezavezujočih mnenj s področja varstva osebnih podatkov ne more podati odgovora na to, ali lahko zbornica zahteva izključno Obrazec M1 oz. pogodbo o zaposlitvi ali pa bi morala sprejeti tudi druga dokazila za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev za vpis v imenik (navajate na primer izjavo delodajalca). Kot že navedeno, Splošni akt določa zgolj, da mora posameznik »[v]logi priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik«, ne določa pa, kakšna je lahko oziroma mora biti ta dokumentacija. V zvezi s tem je pomembno izpostaviti, da predstavlja vodenje imenika pooblaščenih inženirjev javno pooblastilo, nosilci javnih pooblastil pa morajo pri izvrševanju javnih pooblastil uporabljati Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZUP). Slednji v drugem odstavku 164. člena določa, da se kot dokaz »uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa listine, priče, izjave strank, izvedence in oglede.« Predpisi sicer lahko natančno opredelijo, da se mora določeno dejstvo dokazovati s prav določeno listino ali predpisuje obrazce, vendar v konkretnem primeru to ne velja, saj ne ZAID ne Splošni akt ne opredeljujeta natančno, kako naj bi se dokazovalo izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik. Bolj konkretnega odgovora na to vprašanje vam IP, kot že rečeno, ne more podati, saj gre pri tem pri tem za vprašanje, ki ga rešuje procesna zakonodaja s področja upravnega prava.

 

V zvezi z vašim drugim vprašanjem, ali mora delodajalec za posredovanje podatkov zbornici pridobiti izrecno privolitev delavca, pa IP ugotavlja, da ZAID ter Splošni akt govorita o tem, da vlogo za vpis v imenik (skupaj z dokazili) vloži posameznik in ne njegov delodajalec. Zato se IP sploh ne more spustiti v obravnavo vprašanja nujnosti pridobivanja privolitve, saj po obstoječi zakonodaji vlog in dokazil ne posredujejo delodajalci, temveč posamezniki sami. Če pa posameznik pooblasti svojega delodajalca za vložitev vloge za vpis v imenik, ki ga vodi zbornica, delodajalec deluje na podlagi pooblastila in posebna privolitev ni potrebna.

 

Za konec še poudarjamo, da se zgoraj navedeno smiselno uporablja tudi za vpisovanje v Imenik vodij del skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju GZ). Nenazadnje že sam GZ v devetem odstavku 14. člena določa, da se za opravljanje nalog, ki med drugim vključujejo vodenje imenika, »smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost«, torej ZAID.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, LL.M.

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov