Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.01.2020
Naslov: OP v komunikaciji s starši
Številka: 0712-1/2019/2935
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali je pri komunikaciji med starši glede pritožb na delo učiteljice prišlo do nezakonite obdelave osebnih podatkov. Predstavnica v svetu staršev je s strani staršev prejela pritožbe na delo učiteljice in pri starših je preverila, ali imajo njihovi otroci težave z učiteljico.   

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Predstavnica sveta staršev je staršem svojega razreda poslala elektronsko pošto, v kateri je naštela nekaj domnevnih spornih ravnanj učiteljice pri delu z otroki in vprašala starše, ali so tudi sami zaznali tovrstne težave. Iz tega sporočila ni razvidno, da bi predstavnica posredovala osebne podatke iz zbirke,

IP pa ni pristojen za varovanje zasebnosti posameznika v širšem smislu, kot le to npr. zagotavlja 35. člen Ustave RS, pač pa le za varovanje tistega dela t.i. informacijske zasebnosti, ki jo zagotavlja 38. člen Ustave RS. Krovni predpis na področju varstva osebnih podatkov Splošna uredba se na podlagi člena 2 uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke, ki se ne izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Zaradi tega vsi osebni podatki sami po sebi avtomatično ne uživajo zaščite po Splošni uredbi in ZVOP-1, temveč so te zaščite deležni le tisti osebni podatki, ki izvirajo iz zbirk osebnih podatkov ali pa so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, kot to določata točka 2 in 6 člena 4 Splošne uredbe. Obdelava v skladu s točko 2 člena 4 Splošne uredbe pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Zbirka pa je na podlagi točke 6 člena 4 Splošne uredbe vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

 

Glede na v prejšnjem odstavku navedene določbe ravnanja predstavnice v svetu staršev praviloma ne sodijo v pristojnost IP. Navedbe spornega ravnanja učiteljice ne kažejo na to, da bi predstavnica staršem neupravičeno posredovala osebne podatke iz zbirke. V konkretnem primeru namreč ni mogoče govoriti o strukturiranem nizu podatkov, v katerem bi bili osebni podatki dostopni v skladu s posebnimi merili, saj predstavnica staršem ni posredovala osebnih podatkov, ki bi bili del zbirke osebnih podatkov. Predstavniki svojih razredov namreč tovrstnih informacij ne dobijo iz zbirk osebnih podatkov, temveč neposredno od staršev ali učencev, ti podatki pa praviloma niso namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

V primeru, da bi bili ti osebni podatki namenjeni oblikovanju dela zbirke, pa bi lahko bila pravna podlaga za njihovo obdelavo podana v točki (e) člena 6 (1): obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti. V konkretnem primeru se namreč osebni podatki obdelujejo za namen dela sveta staršev, ki na podlagi 6. alineje četrtega odstavka 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, poleg tega pa gre za osebne podatke učiteljice, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javne uslužbenke, ti pa niso varovani. Na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) namreč podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, ne sodijo med varovane osebne podatke.

 

Glede spornosti oz. obstoja elementov sovražnega govora pa se IP ne more opredeljevati, saj to presega njegove pristojnosti.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka