Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.01.2020
Naslov: Pravica do izbrisa osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/47
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste organizacijo, ki ima vaše osebne podatke, prosili za izbris podatkov, vendar ste prejeli odgovor, da se podatki brišejo le avtomatsko po enem do dveh letih, ročno pa jih ni mogoče izbrisati. Zanima vas, če lahko od njih vseeno zahtevate, da podatke izbrišejo že takoj.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Vaše vprašanje glede izbrisa osebnih podatkov je zelo široko in ne podajate nobenih podrobnosti konkretnega primera, zato vam odgovarjamo le z navedbo pravnih podlag, povezanih s pravicami posameznika do izbrisa osebnih podatkov, ki jih lahko nato prenesete na vaš konkretni primer. Roki hrambe osebnih podatkov in možnosti izbrisa osebnih podatkov so za različne upravljavce lahko zelo različni. Nekatere osebne podatke morajo upravljavci na zahtevo posameznika izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, kar ureja člen 17(1) Splošne uredbe. V določenih primerih pa izbrisa zaradi posebnih okoliščin ni mogoče doseči, posebej če morajo upravljavci osebne podatke hraniti že po zakonu (posebej v javnem sektorju, na področju delovnega prava, zdravstva, davčne zakonodaje itd.) ali v drugih okoliščinah, kar kot izjemo od pravice do izbrisa ureja člen 17(2) Splošne uredbe.

 

Uvodne določbe glede pravice do izbrisa osebnih podatkov so vsebovane v recitalu 39 in 59 Splošne uredbe. Recital 39 tako določa, da bi moral upravljavec osebnih podatkov za zagotovitev, da se osebni podatki hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, določiti roke za izbris ali občasno preverjanje. Sprejeti bi bilo treba vse smiselne ukrepe za popravek ali izbris netočnih osebnih podatkov. Recital 59 nadalje določa, da bi bilo treba zagotoviti načine za lažje uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz te uredbe, vključno z mehanizmi, s katerimi se zahtevajo in po potrebi brezplačno pridobijo zlasti dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ter uresničuje pravica do ugovora.

 

Člen 17 pa dejansko ureja pravico posameznika do izbrisa osebnih podatkov, skupaj z izjemami in odstopanji, in sicer je določeno:

 

1.   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a)    osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(c)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
(d)    osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
(e)    osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
(f)    osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

2.   Kadar upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu z odstavkom 1 osebne podatke obvezan izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če je obdelava potrebna:

(a)    za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
(b)    za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
(c)    iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3);
(d)    za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali
(e)    za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Zgoraj navedene določbe, vključno z vsemi pogoji, omejitvami in izjemami, lahko prenesete na lasten primer in dobite odgovor na vprašanje, ki ste nam ga zastavili glede na okoliščine primera, ki so vam poznane.

 

Lepo vas pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov