Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2020
Naslov: Sklep o izbrisu staršev iz Facebooka
Številka: 0712-1/2019/2999
Vsebina: Moderne tehnologije, Pravne podlage, Privolitev, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali lahko ravnatelj s sklepom odloči, da morajo zaposleni na šoli iz svojih Facebook profilov odstraniti starše otrok, ki obiskujejo šolo, kjer so zaposleni.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ugotavlja, da iz vašega dopisa ni povsem jasno, ali gre v konkretnem primeru za sklep, s katerim je ravnatelj odločil o izbrisu objav povezanih s starši otrok (npr. izbris fotografij, ki so jih objavili učitelji) ali gre za izbris »prijateljev« iz Facebook profilov učiteljev. Ne glede na to pa IP že uvodoma pojasnjuje, da v okviru tega neobvezujočega mnenja ne more presojati zakonitosti odločitve ravnatelja. V nadaljevanju IP zato le na splošno pojasnjuje pravila glede objave vsebin na družbenih omrežjih.

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike (v nadaljevanju Ustava RS). Objave fotografij, posnetkov ali drugih objav, ki se navezujejo na posameznike, na družbenem omrežju pa ne predstavljajo nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave posnetka ali fotografije, na kateri je upodobljen posameznik, oz. drugega zapisa, ki se navezuje na posameznika, gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

V zvezi z objavo vsebin, ki lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov, za kar je IP pristojen, vas napotujemo na mnenja, ki smo jih na to temo že javno objavili na naši spletni strani (še več mnenj na to temo lahko najdete prek iskalnika mnenj https://www.ip-rs.si/vop/, pri čemer v iskalnik vpišete ključne besede kot npr. Facebook, svetovni splet):

  • Javna objava fotografij na Facebookovi strani in fotografiranje s pomočjo brezpilotnih letalnikov, št. 0712-1/2019/1675, z dne 15. 7. 2019:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=750&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=facebook,

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=75&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=facebook.

 

V skladu z navedenimi mnenji, IP pojasnjuje, da v kolikor gre v konkretnem primeru za obdelavo osebnih podatkov, je potrebno za objavo fotografij, posnetkov ali drugih vsebin, ki vsebujejo osebne podatke posameznikov, zagotoviti ustrezno pravno podlago, kakor to zahteva člena 6(1) Splošne uredbe. Najprimernejša pravna podlaga za objavo osebnih podatkov na družbenih omrežjih je privolitev posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo. IP pojasnjuje, da v kolikor so na Facebooku objavljeni osebni podatki staršev in poprej ni bila pridobljena privolitev navedenih staršev, bi eventualno lahko šlo (če gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe) za nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

V kolikor ste v svojem dopisu imeli v mislih izbris »prijateljev« iz Facebook profilov učiteljev, pa IP ugotavlja, da gre v takšnem primeru za ravnanje fizičnih oseb in, po mnenju IP, gre v tem primeru najverjetneje za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu, za kar pa IP ni pristojen, kakor je bilo že pojasnjeno zgoraj. Poleg tega IP ne more posegati v interna pravila šole ter meni, da bi bilo v konkretnem primeru bolj primerno, da svoje vprašanje naslovite na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca