Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.01.2020
Naslov: Posredovanje poročila Komisiji
Številka: 0712-1/2019/2997
Vsebina: Pravne podlage, Upravni postopki , Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da Komisija za varstvo pacientovih pravic (v nadaljevanju Komisija) od vas zahteva, da ji predložite poročilo o izvedenem izrednem nadzoru. Zanima vas, ali ima za to pravno podlago.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da vam v konkretnem primeru ne more podati dokončnega odgovora, temveč je dokončna presoja glede posredovanja osebnih podatkov na strani upravljavca osebnih podatkov. Namreč IP v sklopu neobvezujočega mnenja ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago. Člen 6(1) Splošne uredbe določa pogoje, pod katerimi je obdelava osebnih podatkov zakonita. V konkretnem primeru pride v poštev točka (c) navedenega člena, ki določa, da je obdelava zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. Ob tem je v danem primeru najverjetneje treba upoštevati tudi določbe člena 9(2) Splošne uredbe, ki ureja pogoje za zakonito obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (npr. podatkov o zdravju pacienta). V konkretnem primeru je predvsem potrebno presoditi, ali zakonodaji okvir, ki ga navaja Komisija, predstavlja ustrezno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov oz. poročila Komisiji.

 

Po mnenju IP 75. člen ZPacP zelo široko opredeljuje podatke, do katerih Komisija lahko v okviru postopka obravnave druge zahteve dostopa. Namreč člen izrecno določa, da Komisija lahko »pregleda razpoložljivo zdravstveno in drugo dokumentacijo«. Ob tem je vsekakor relevantno, kakor sami pojasnjujete, da se v konkretnem postopku subsidiarno uporabljajo pravila ZUP (tako 65. člen ZPacP). V skladu z ZUP uradna oseba, ki vodi postopek, ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe (prvi odstavek 139. člena ZUP). Poleg tega si uradna oseba po uradni dolžnosti preskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje (tretji odstavek 139. člena ZUP). Kakor pojasnjeno, ZUP daje pravno podlago uradni osebi, da pridobi vse relevantne informacije in dokaze ter da na ta način ugotovi dejansko stanje, na podlagi katerega lahko sprejme svojo odločitev. Vsekakor pa je, kakor je bilo že uvodoma pojasnjeno, dokončna presoja glede posredovanja dokumentacije na vas kot na upravljavcu osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP