Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.01.2020
Naslov: Objava OP umrlih in drugih posameznikv v župnijskem glasilu
Številka: 07121-1/2020/50
Vsebina: Pravne podlage, Verske skupnosti , Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali je dovoljeno na spletu objavljati tedenska oznanila o mašnih namenih za pokojne osebe brez soglasja plačnika svete maše?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) v prilogi posredujemo neobvezno mnenje IP št. 0712-1/2016/1611 z dne 3. 8. 2016, v katerem je IP odgovoril na vprašanja glede objave OP umrlih in drugih posameznikov v župnijskem glasilu in na spletu.

 

K zgoraj navedenemu mnenju pojasnjujemo, da se je po izdaji mnenja s 25. 5. 2018 pričela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov, katere namen je v državah članicah Evropske unije na enoten način določiti pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih, vendar pa se ZVOP-1 po uveljavitvi Splošne uredbe še vedno uporablja za tiste primere obdelave osebnih podatkov, za katere je državam članicam prepuščeno oz. dovoljeno, da pravila obdelave osebnih podatkov za te primere določijo v nacionalni zakonodaji. Med primere takšne obdelave sodi tudi obdelava osebnih podatkov umrlih, zato se za obdelavo njihovih osebnih podatkov še vedno uporabljajo določbe 23. člena ZVOP-1.

 

Kar zadeva objavo osebnih podatkov plačnika svete maše, še dodajamo, da se po uveljavitvi Splošne uredbe osebni podatki plačnika lahko objavijo le in kolikor je za takšno objavo izpolnjen vsaj eden od pogojev iz prvega odstavka člen 6 Splošne uredbe, kjer so določene pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Skladno z določbami člena 6(1) se tako osebni podatki plačnika praviloma še vedno lahko objavijo le na podlagi njegove osebne privolitve, kot to dopušča točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe, zato je priloženo mnenje še vedno aktualno.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Jože Bogataj

namestnik informacijske pooblaščenke