Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2019
Naslov: Objavljanje osebnih podatkov v na spletni strani občine
Številka: 0712-1/2019/2795
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 11. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o spornosti objavljanja občinskih gradiv na spletni strani občine, če ta gradiva vsebujejo osebne podatke, na primer kandidatov za določna delovna mesta ter oseb, ki so do občine v nekem premoženjsko pravnem razmerju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker je treba z vidika dopustnosti javne objave vsak dokument in osebni podatek presojati posebej, vam konkretnega ali univerzalnega (takega, ki bi veljal za vse primere) mnenja ne moremo podati. Za vsak osebni podatek je namreč treba ugotoviti, kje se primarno nahaja, kakšen je namen objave, na koga se podatek nanaša, na kaj se podatek nanaša (vsebina), za kakšen način javne objave gre in za koliko časa, kakšna so interna pravila v zvezi z obdelavo teh osebnih podatkov, nadalje pa je potrebna presoja, ali je morebiti podana privolitev, presoja morebitnega obstoja posebnih zakonskih podlag, presoja splošnih pravnih podlag, presoja okoliščin, zaradi katerih bi šlo morda za prosto dostopne informacije javnega značaja itd.

 

 

Objava osebnih podatkov, ki ne spadajo med prosto dostopne informacije javnega značaja po ZDIJZ ali osebnih podatkov, za katere ni na voljo druge zakonske podlage, na spletni strani občine ni dopustna.

 

Objava osebnih podatkov kandidatov (npr. za direktorje javnih zavodov) je načeloma dopustna le, če so se predhodno razkrili že sami, ali če so z razkritjem izrecno soglašali.

 

Objava osebnih podatkov posameznikov, ki so z občino v raznih premoženjsko pravnih razmerjih načeloma ni dopustna, razen če gre za informacije, ki jih je možno po ZDIJZ šteti za prosto dostopne informacije javnega značaja (npr. če gre za porabo javnih sredstev).

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Na spletni strani IP je dostopnih vrsta mnenj glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov ter mnenj s področja lokalne samouprave.

 

Glede informacij javnega značaja pa je na spletni strani IP dostopnih vrsta drugostopenjskih odločb.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka