Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.01.2020
Naslov: Posredovanje seznama članov društva občini
Številka: 07121-1/2020/82
Vsebina: Društva, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je občina razpisala natečaj za sofinanciranje programov v kulturi, kot obvezno prilogo prijavi pa je določila tudi seznam članov društva: imena, priimke in popolne naslove članov ter označbo, ali je posamezen član plačal članarino. Zanima vas, ali je občina upravičena zbirati osebne podatke vaših članov in na kateri pravni podlagi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP je na podobno vprašanje že odgovoril in vas napotuje na javno objavljeno mnenje, kjer boste našli odgovor na svoje vprašanje: Posredovanje OP članov društva občini, št. 0712-1/2019/944 z dne 21. 4. 2019, ki je dostopno na naši spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529.

 

Iz tega mnenja v bistvenem izhaja, da ima občina za namen odločanja o sofinanciranju in za namen nadzora nad zagotavljanjem namenskosti porabe programov, ki jih na podlagi javnega razpisa sofinancira, pravno podlago v členu 6(1)(c) Splošne uredbe v zvezi z 21. in 21.a členom Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov članov društva, ki so pomembni in potrebni za sprejem odločitve ter tudi nujno potrebni za izvedbo nadzora (preverjanje namenskosti porabe). Posredujejo se torej lahko le tisti osebni podatki, od katerih je odvisen uspeh na razpisu.

 

Svetujemo vam, da se društvo v primeru dvoma o obstoju pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov v okviru razpisne dokumentacije najprej obrne po pojasnila na občino.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov