Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.01.2020
Naslov: Podatki o zaposelnih v javnem podjetju
Številka: 07121-1/2020/96
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravljanje gospodarskih družb
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste javno podjetje v 100% lasti občine. Lastnik želi podatke za vse zaposlene, in sicer višino bruto plač, podatek, ali je posameznik zaposlen za polni delovni čas, ali krajši delovni čas od polnega in podatek o stopnji izobrazbe. Pri tem ne zahteva osebnih imen in drugih osebnih podatkov, razen naštetih. Zanima nas, ali je po vašem mnenju z navedenimi podatki že možno določiti posameznika in gre za osebne podatke, za dostop do katerih lastnik nima pravne podlage?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (1. točka člena 4 Splošne uredbe). Obdelava osebnih podatkov (kamor štejemo tudi posredovanje osebnih podatkov) je zakonita, če je podana ena od pravnih podlag, ki jih določa Splošna uredba v prvem odstavku člena 6.

 

 

Obdelava osebnih podatkov pa je na podlagi prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b)   obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d)   obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e)    obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. 

 

IP najprej poudarja, da pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenih v vašem podjetju, ne predstavlja 38. člen Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/1; v nadaljnjem besedilu ZSPJS), ker iz določbe 1. točke drugega člena ZSPJS izrecno izhaja, da javna podjetja v večinski lasti občine (takšno kot je vaše) niso del javnega sektorja po tem zakonu. Zato za vas tudi ne pride v poštev določba tretjega odstavka 38. člena ZSPJZ, ki določa, da so uporabniki proračuna lokalne skupnosti dolžni podatke o plačah posredovati pristojnemu organu lokalne skupnosti.

 

Kot možno pravno podlago za posredovanje podatkov lastniku bi v konkretnem primeru lahko predstavljal 512. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in naslednji; v nadaljevanju ZGD-1) ureja pravico družbenika družbe z omejeno odgovornostjo do informacij in vpogleda. Občina kot 100 % družbenik vašega podjetja lahko skladno z navedenim členom ZGD-1 od poslovodje vašega podjetja zahteva, da jo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Poslovodja sme zavrniti zahtevo po informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odločajo družbeniki.

 

V zvezi s pravico družbenika do informacij in vpogleda vas napotujemo na mnenje IP, ki ga je podal v podobni zadevi:

 

 

Ob tem je treba poudariti, da je pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih Splošna uredba določa v členu 5. Osebni podatki so, skladno z načelom omejitve namena, zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni.

 

Na koncu IP še pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Maja Wondra Horvat, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP