Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2019
Naslov: Pridobivanje podatkov o članih političnih strank
Številka: 0712-1/2019/2919
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede javno dostopnih podatkov o članih političnih strank. Dodajate, da vas zanima informacija o tem, na kakšen način lahko dostopate do podatka, ali je oseba zaposlena na vodilnih oziroma pomembnih mestih v javnem sektorju, član politične stranke in če da, katere.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da konkretne presoje zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru neobvezujočega mnenja ne more opraviti, temveč to lahko stori šele v postopku inšpekcijskega nadzora. V nadaljevanju vam v zvezi z vašim vprašanjem podajamo informacije splošne narave.

 

Informacijski pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da se podatek o članstvu posameznika v politični stranki šteje za posebno vrsto osebnih podatkov in da so za obdelavo t.i. posebnih vrst osebnih podatkov, ki so bolj občutljive narave predpisani posebni pogoji varstva. Skladno z navedenim IP ugotavlja, da v konkretnem primeru zahtevani podatki (to je seznam članov političnih strank, ki so zaposleni na vodilnih oziroma pomembnih mestih v javni upravi) predstavljajo posebno vrsto osebnih podatkov kakor to določa člen 9 Splošne uredbe. To pomeni, da je obdelava navedenih osebnih podatkov dovoljena le pod pogoji iz odstavka 2 člena 9 Splošne uredbe. Ali so v na splošno opisanem primeru ti pogoji izpolnjeni, IP v okviru mnenja ne more presojati.

 

Glede na vsebino vašega vprašanja, bi IP rad izpostavil tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki prispeva k zagotavljanju odprtosti (transparentnosti) delovanja države v najširšem smislu in katerega namen je zagotoviti javnost in transparentnost delovanja organov ter omogočiti enako uresničevanje pravice vseh fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Informacije o članstvu posameznika v politični stranki predstavljajo izjemo do dostopa do informacije javnega značaja iz 3. točke prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. Ne glede na obstoj izjeme od prostega dostopa, pa je treba dostop omogočiti, če je podan prevladujoč javni interes (izvede se t. i. test interesa javnosti) in praviloma vedno, če gre za porabo javnih sredstev, podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca ali podatke povezane z okoljem (tretji odstavek 6. člena ZDIJZ). Več informacij glede uporabe ZDIJZ, lahko najdete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/pogosta-vprasanja-zdijz/.

 

Prav tako bi radi izpostavili, da je IP v zvezi s posredovanjem podatkov o članstvu posameznika v politični stranki, izdal več mnenj, ki so ravno tako objavljena na spletni strani IP, npr.:

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka