Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.12.2019
Naslov: Objava disciplinskih ukrepov NZS
Številka: 0712-1/2019/2846
Vsebina: Društva, Informiranje posameznika, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 28. 11. 2019 prejel vašo vlogo po elektronski pošti v zvezi z objavo disciplinskih ukrepov Nogometne zveze Slovenije (NZS). Zanima vas, ali je v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, da občinske nogometne zveze na svojih spletnih straneh objavljajo zapisnike disciplinskega sodnika, v katerih so kaznovani igralci navedeni z imeni, priimki, številkami dresov, članskimi številkami in klubi. Z objavljenimi podatki je identifikacija igralcev, pri čemer so mnogi med njimi mladoletni, enostavna. Zapisniki se s spletnih strani ne brišejo, ampak je do njih možno dostopati v arhivu, objavljajo pa se takoj po odločitvi disciplinskega sodnika, torej še pred potekom roka za vložitev pravnega sredstva zoper odločitev. Pojasnili ste še, da ste starši ob včlanitvi v nogometni klub podpisovali izjave, v katerih pa ni bilo navedeno, da bo za otroke od določene starosti dalje na internetu, tj. javno in za »večno«, objavljeno, kako jih bo disciplinski sodnik NZS kaznoval. Poudarili ste, da ne želite prijavljati kršitve, saj niti ne veste, ali sploh gre za kršitev. Prejeti želite zgolj informacijo o tem, ali je takšno postopanje znotraj NZS pravilno in če ni, da se ga ustrezno korigira, z namenom obravnavanja nogometašev skladno z zakonodajo in enakopravno z drugimi državljani Slovenije in Evropske skupnosti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljnjem besedilu ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in temeljne akte posamezne organizacije.

 

Pravice posameznika so v okviru njegovega delovanja znotraj določene organizacije omejene s pravili delovanja organizacije, saj posameznik s svojo včlanitvijo v organizacijo poda osebno privolitev in strinjanje s pravili, po katerih deluje posamezna organizacija.

 

 

Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se je začela uporabljati 25. 5. 2018, določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo, če za obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, obstaja ustrezna pravna podlaga. Določbe o dopustnih pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov so vsebovane v členu 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

S prostovoljno včlanitvijo v organizacijo posameznik pristane tudi na spoštovanje pravil, po katerih deluje posamezna organizacija. V konkretni situaciji je tako praviloma temeljna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Pri tem je treba biti pozoren, da Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje strožje pogoje za privolitev, kot je to veljalo po ZVOP-1. Po Splošni uredbi o varstvu podatkov mora biti privolitev razčlenjena po namenih, podana v jasnem in preprostem jeziku (člen 7 in člen 8 ter točka 32 in točka 171 uvodnih določb), posameznik pa mora biti pred podajo privolitve tudi ustrezno informiran (člen 13 in člen 14) v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov (naziv zbiranja, naziv upravljavca, pooblaščene osebe, čas hrambe, itd.). IP še dodaja, da sta izbira pravilne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, obseg njihovega zbiranja kot tudi sama objava odvisna zlasti od konkretnih okoliščin primera, pri čemer pa te zakonitosti ne moremo ugotavljati v načelnem mnenju.

 

Več na temo obdelave osebnih podatkov v društvih si lahko preberete tudi v že objavljenih mnenjih IP – npr. mnenje, št. 0712-1/2017/1213 z dne 13. 6. 2017, ali mnenje, št. 0712-1/2018/622 z dne 15. 3. 2018. Najdete jih na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/, tako da v iskalnik vnesete številko mnenja.

 

V upanju, da smo bili z odgovorom v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP