Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.12.2018
Naslov: Vpis zbirk osebnih podatkov v register
Številka: 0712-3/2018/2387
Vsebina: Razno, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem sprašujete sledeče:

  • V primeru ustanovitve zasebnega zavoda (z manj kot 50 zaposlenimi), kjer se bodo izvajale tudi aktivnosti usposabljanja, organizacija izletov, ankete o ustreznosti usposabljanja... ali je potrebno take zbirke osebnih podatkov (primer prijavljenih: ime, priimek, datum rojstva) ravno tako prijaviti v register zbirk osebnih podatkov.
  • Kako se vodijo in ali je potrebno soglasja pridobiti tudi ob prijavi na izlet, če izbiramo npr.  samo ime in priimek, delovno mesto, podjetje. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Prijava zbirk v register zbirk osebnih podatkov s 25. 5. 2018 glede na določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) ni več obvezna. Morate pa vzpostaviti evidence dejavnosti obdelav, več o tem na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/evidenca-dejavnosti-obdelave/ .

 

Dolžnost prijave zbirk ostaja le še za zavezance po Direktivi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, za katere do prenosa direktive v slovenski pravni red ostajajo v veljavi določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v 6. členu Uredbe, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega s nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Prijava na izlet lahko predstavlja del posla oz. pogodbe (točka 1(b), 6. člena Uredbe) pri čemer privolitev posameznika v tem primeru ni potrebna. Pri tem mora upravljavec paziti, da obdeluje čim manjši obseg osebnih podatkov, ki je nujen za izvedbo posla oz. pogodbe ter, da je posameznik seznanjen s tem, katere osebne podatke o njem se bo obdelovalo in za kakšen namen (obveznosti iz 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), ter da se ti podatki izbrišejo takoj, ko za določen namen niso več potrebni (upoštevajoč tudi roke zastaranja morebitnih sodnih postopkov oz. sporov, ki bi lahko izhajali iz tega namena), razen, če se posameznik izrecno strinja, da jih upravljavec hrani in še naprej oz. kolikor je daljša hramba predpisana po zakonu.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec