Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2018
Naslov: Vabljenje otroka na sistematski zobozdravstveni pregled
Številka: 0712-3/2018/2477
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 11. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, (1) ali je dopustno, da zdravstveni dom vabi starše otroka, ki je star manj kot eno leto, na preventivni zobozdravniški pregled oziroma, ali je dopustno, da se za ta namen vpogleduje v zbirke podatkov, čeprav starši še niso privolili v pregled in v obdelavo osebnih podatkov ter ne gre za izbranega otrokovega zobozdravnika. Poleg tega vas zanima, (2) ali ne gre za kršitev pravice do spoštovanja pacientovega časa oziroma pravila o ambulantnem čakalnem času, če je na vabilu naveden večurni razpon.

 

 

(1) Uporaba kontaktnih in drugih neizogibno potrebnih osebnih podatkov, ki jo izvede pristojni izvajalec zdravstvene dejavnosti, za namen organizacije in vabljenja otrok na predpisane sistematske zobozdravstvene preglede je dopustna. Privolitev pacienta ali zakonitega zastopnika pri tem ni potrebna.

 

(2) Področje drugih pacientovih pravic ne spada v pristojnost IP.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Podlaga za obvezno (z vidika izvajalcev zdravstvene dejavnosti) izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva je določena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Podrobnosti ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki v poglavju 5.1 (A) določa, da se otroke oziroma starše na preventivni zobozdravstveni pregled vabi s pisnimi vabili. To pa ni možno brez uporabe in še prej pridobitve kontaktnih in drugih relevantnih osebnih podatkov (zlasti na primer datuma rojstva) iz že obstoječih lastnih zbirk osebnih podatkov ali/in zbirk osebnih podatkov drugih upravljavcev. Omenjeni pravilnik sicer ne določa vira potrebnih osebnih podatkov, je pa to na splošno določeno:

  • v 4. členu Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), ki določa, da imajo »upravljavci zbirk podatkov pravico iz Centralnega registra prebivalstva brezplačno dobiti naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, prebivališče in vrste prebivališča, državljanstvo, zakonski stan, šolska izobrazba, EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok, datum in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih«;

  • v 14.b členu ZZPPZ, iz katerega izhaja, da se podatki v Centralnem registru podatkov o pacientih (zbirka NIJZ na področju eZdravja) obdelujejo zato, da se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini omogoči dostop do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe in mrliško pregledne službe ter z namenom ažuriranja podatkov zdravstvene dokumentacije;

  • v drugem odstavku 23. člena ZZVZZ, iz katerega izhaja, da izvajalci lahko za izvajanje (torej tudi za organizacijo in vabljenje) preventivnih programov osebne podatke o zavarovancih pridobijo od ZZZS ali iz Centralnega registra prebivalstva.

 

Glede na navedeno je uporaba osebnih podatkov skladna tudi s Splošno uredbo o varstvu podatkov, in sicer s točko (c) in (e) prvega odstavka člena 6 v povezavi s tretjim odstavkom istega člena, saj je konkretna podlaga za »izpolnjevanje zakonskih obveznosti« in »opravljanje nalog v javnem interesu« določena z zgoraj omenjenim nacionalnim pravom. Zato tudi ni potrebna pacientova privolitev za predmetno obdelavo osebnih podatkov.

 

Dodajamo še, da samo vabljenje še ne pomeni kršitve pravice do privolitve v zdravstveno oskrbo, saj je njena realizacija še vedno odvisna od pacienta. Enako velja za nadaljno obdelavo osebnih podatkov pacienta (npr. izdelava zapisov v zdravstveni dokumentaciji na podlagi izvedenega pregleda, vnos podatkov o zdravstveni storitvi v interni informacijski sistem itd.), saj se bodo ti obdelovali le, če bo preventivna storitev tudi dejansko izvedena.

 

Glede vašega drugega vprašanja IP žal ni pristojen za podajo mnenja, saj niti posredno ne gre za vprašanje s področja varstva osebnih podatkov.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka