Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.12.2019
Naslov: Posredovanje podatka o cepljenju zaposlenih
Številka: 0712-1/2019/2902
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da za zaposlene, izpostavljene večjim zdravstvenim tveganjem zaradi bioloških dejavnikov, ali tiste, ki bi s svojo boleznijo ali klicenoštvom  lahko ogrožali stranke, kot preventivni ukrep izvajate cepljenje proti določenim boleznim. V konkretnem primeru želi delodajalec voditi evidenco cepljenih zaposlenih, zato da lahko ta seznam posreduje inšpektorju ob morebitnem obisku in da v primeru epidemij z dela izključi nezaščitene delavce. Zanima vas, ali se lahko posreduje podatke o cepljenju in o testu imunosti po končanem cepljenju delodajalcu.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, kamor sodijo tudi podatki o zdravju posameznika in s tem podatki o cepljenju, je potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago v skladu s členom 6(1) in členom 9(2) Splošne uredbe.

 

Delodajalec je po 17. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1) dolžan pripraviti oceno tveganj, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, ter izjavo o varnosti, s katero delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. V Programu cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019, ki ga je na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1; v nadaljevanju: ZNB) sprejel Minister za zdravje, so določene vrste bolezni za katere se lahko zahteva obvezno cepljenje zaposlenih. Cepljenje in zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi bolezni se opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.

 

V kolikor delodajalec v svojih internih aktih oceni, da je za zasedbo določenega delovnega mesta zaradi narave dela treba opraviti cepljenje proti določenim infekcijskim boleznim, bi lahko prišla v poštev ena izmed pravnih podlag iz člena 9(2) Splošne uredbe, kot na primer točka h: »obdelava je potrebna za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja ali upravljanje sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva na podlagi prava Unije ali prava države članice ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ter zanjo veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz odstavka 3.« V takšnem primeru bi bilo po mnenju IP posredovanje podatka o cepljenju posameznega zaposlenega skladno s Splošno uredbo. Glede rezultatov o statusu imunosti IP meni, da velja enako kakor za podatek o cepljenju, saj gre v bistvu za potrditev, ali cepivo učinkuje ali ne. IP nadalje pojasnjuje, da bi pravno podlago lahko predstavljala tudi katera druga izmed točk iz člena 9(2) Splošne uredbe, vendar nima dovolj informacij, da bi lahko podal dokončen in enoznačen odgovor v okviru tega neobvezujočega mnenja, poleg tega lahko IP poda konkreten odgovor le v okviru inšpekcijskega nadzora. V zvezi z obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov vas napotujemo na našo spletno stran: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/inspekcijski-nadzor/najbolj-pogoste-krsitve/zdravstveni-podatki/.

 

V primeru dvoma vam IP svetuje, da delodajalca pozovete, da vam v konkretnem primeru in v luči navedenega pojasni, ali obstaja pravna podlaga za obdelavo podatkov o cepljenju svojih zaposlenih.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP