Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.12.2019
Naslov: Objava seznama vodnikov
Številka: 0712-1/2019/2950
Vsebina: Društva, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave podatkov o usposobljenih vodnikih Planinske zveze Slovenije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

IP pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov v 6. členu določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja alinea ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Poseben zakon, ki bi urejal obdelavo osebnih podatkov vodnikov, po vedenju IP ne obstaja. Na podlagi 30. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije sprejel Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki je objavljen na spletni strani PZS (v nadaljevanju: pravilnik). Ta v 2. členu določa, da je vodnik PZS vsak član planinskega društva, ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno usposabljanje, je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in vpisan v register vodnikov PZS. Vsi vodniki PZS so v skladu z 29. členom pravilnika ob izdaji potrdila o usposobljenosti (opravljenem izpitu) vpisani v register vodnikov PZS, ki ga operativno vodi strokovna služba PZS. Register vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni usposobljenosti oziroma kategoriji vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi predpisi.

Pravilnik v 34. členu nadalje določa, da za enotno evidenco vseh vodnikov PZS skrbi strokovna služba PZS, ki tudi potrdi registracijo posameznega vodnika. Vsako leto se v  Obvestilih PZS in na spletni strani Vodniške komisije PZS objavi spisek registriranih vodnikov PZS za tekoče leto. Omenjena določba sicer določa objavo spiska vodnikov, vendar IP meni, da navedena določba sama po sebi ni dovolj določna v smislu določil ZVOP-1 ter ne more sama zase predstavljati pravne podlage za objavo osebnih podatkov vodnikov. Omenjeni akt je sprejel Zbor vodnikov PZS, ne pa skupščina kot najvišji organ PZS, ki v skladu s statutom sprejema statut, kodeks, programska vodila in druge splošne akte društva. Prav tako ni dovolj jasno določeno, katere osebne podatke vsebuje register.

 

IP nadalje pojasnjuje, da pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v društvih najpogosteje lahko predstavljata določbi 6 (1b) in 6 (1f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podlago iz določbe 6 (1b)  je treba upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov društva za namen delovanja društva, kamor sodijo vse aktivnosti, ki so potrebne za delovanje društva. Gre za tiste obdelave, ki so neločljivo povezane s samim članstvom v društvu in delovanjem društva v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva (v konkretnem primeru Statutu PZS). Priporočljivo je, da društvo v svojih aktih čim bolj natančno predpiše, katere podatke članov bo obdelovalo, na kakšen način in za kakšen namen. Z vsebino teh aktov morajo biti na primeren način obveščeni tudi člani. Kadar pa gre za dejavnost obdelave podatkov, ki je člani ne bi mogli upravičeno pričakovati (ker npr. to ni predvideno s temeljnimi akti), potem je treba od članov pridobiti njihove privolitve za obdelavo.

Glede na naravo planinskih društev IP sklepa, da je obveščanje o izletih neločljiv del temeljnih dejavnosti društva. Izvajanje akcij za različne ciljne in starostne skupine je  opredeljeno tudi v 12. členu statuta, ki določa naloge društva. Za takšno obdelavo podatkov, kot rečeno, lahko prideta v poštev zlasti podlagi po 6 (1) (b) oziroma (f) členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podatki vodnikov bi se torej lahko javno objavili, v kolikor bi bili izpolnjeni pogoji iz ene od teh dveh točk. IP poudarja, da je presoja upravičenosti posredovanja določenih podatkov vedno na upravljavcu osebnih podatkov. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe.

 

V vsakem primeru pa je treba zagotoviti, da so posamezniki (vodniki) primerno obveščeni o obdelavi njihovih osebnih podatkov, zlasti o tem, za katere namene, na kakšen način in na kateri pravni podlagi bo društvo obdelovalo njihove osebne podatke.

Ob tem IP ponovno opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego zakonitega namena obdelave. V konkretnem primeru bi bilo treba torej treba objaviti samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za dosego želenega namena (ugotavljanje usposobljenosti vodnika).

 

IP sklepno pojasnjuje še, da je privolitev posameznika samostojna pravna podlaga po točki 6 (1a) in kot taka lahko predstavlja samostojno pravno podlago za objavo podatkov posameznika (vodnika), ki bi podal privolitev za objavo njegovih osebnih podatkov.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka