Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.12.2019
Naslov: Posredovanje OP o lastništvu s strani občine
Številka: 0712-1/2019/2900
Vsebina: Društva, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da vas je obiskal predstavnik ………, ki je raznašal koledarje za Novo leto in pobiral prostovoljne prispevke. Predstavnik je imel na seznamu zapisano vaše ime kot lastnika stanovanjske hiše ter naslov bivališča. Predvidevate, da je ……… vaše podatke brez vaše privolitve pridobil iz občinskega registra prebivalcev in zanima vas, ali je to dovoljeno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov potrebno imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v prvem odstavku člena 6, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Iz primera, ki ga opisujete, ni mogoče razbrati, ali obstaja ustrezna pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, niti se IP do tega izven inšpekcijskega postopka ne sme opredeljevati. Glede na opisano dejansko stanje pa lahko pripomnimo, da so določeni podatki o lastništvu nepremičnin skladno z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZZK-1) javni. ZZK-1 v 1. členu določa, da je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstev v zvezi z nepremičninami. Načelo javnosti je tudi eno od temeljnih načel, ki jih določa ZZK-1, in skladno z njim so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni (4. člen). Nadalje so skladno s 195. členom ZZK-1 vsi vpisani podatki v glavni knjigi zemljiške knjige javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjeni izpisek iz zemljiške knjige.

 

Prav tako ni mogoče ugotoviti, na kakšen način in od koga je ………. pridobil vaše osebne podatke. V zvezi s tem vas lahko napotimo na uveljavljanje pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 15 določa, da mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo

  1. posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
  2. omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in
  3. če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi naslednje informacije:

(a)    namene obdelave;
(b)    vrste zadevnih osebnih podatkov;
(c)    uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
(d)    kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
(e)    obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
(f)    pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
(g)    kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
(h)    obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 

 

Če želite, lahko torej od omenjene organizacije zahtevate določena pojasnila oziroma informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Na naši spletni strani najdete tudi obrazec za uveljavljanje omenjenih pravic (Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP)), več informacij pa je na voljo prek naslednje povezave https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, LL.M.

Svetovalka pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov