Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.12.2019
Naslov: Snemanje zbora lastnikov
Številka: 0712-1/2019/2969
Vsebina: Snemanje sej in javnih dogodkov, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede snemanja zbora etažnih lastnikov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede snemanja s strani posameznikov IP uvodoma splošno pojasnjuje, da mora za zakonito obdelavo osebnih podatkov vedno obstajati ustrezna pravna podlaga. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov:

​​​​​​​a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

 

IP ocenjuje, da v konkretnem primeru kot pravna podlaga za snemanje zbora lastnikov s strani posameznika ali njegovega pooblaščenca pride v poštev zgolj osebna privolitev posameznika, torej točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Več informacij o veljavni privolitvi lahko najdete lahko najdete tudi na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/

Posamezni etažni lastnik ali njegov pooblaščenec bi torej moral za dopustnost snemanja zbora stanovalcev imeti privolitev vseh prisotnih. Ob tem IP poudarja, da morebitno soglasje za snemanje konkretnega zbora stanovalcev, ne vključuje avtomatsko tudi soglasja za nadaljnjo uporabo (npr. objavo) tega posnetka.

V primeru, da privolitev ne bi bila podana, ali pa bi bila podana, pa bi bili zvočni posnetki ustvarjeni in potem brez privolitve posredovani tretjim osebam ali celo objavljeni, bi to lahko predstavljalo poseg v zasebnost v smislu 35. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, s spremembami), ki zagotavlja nedotakljivost človekove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Posameznik, ki je prepričan, da se je z določenim dejanjem poseglo v njegove osebnostne pravice, lahko skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice. Možen bi bil tudi obstoj kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime  iz 18. poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1; Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). V vsakem primeru pa lahko tisti, ki meni, da je z ravnanjem druge osebe prišlo do občutnega posega v njegovo zasebnost in mu je zaradi tega nastala škoda, na podlagi OZ vloži odškodninsko tožbo pred pristojnim sodiščem in zahteva povračilo škode.

Glede pooblastil upravnika IP pojasnjuje da v skladu s 37. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19), upravnik praviloma vodi zbor lastnikov. IP ni pristojen za tolmačenje pristojnosti upravnika v tem okviru.

IP vas v zvezi z vašim vprašanjem glede snemanja s strani upravnika napotuje na mnenje, ki ga je izdal 14. 3. 2019 in je objavljeno na spletni strani IP na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=346

IP pojasnjuje še, da je glede snemanj zborov etažnih lastnikov izdal tudi številna druga mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka