Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2019
Naslov: Objava opominov članom s strani društva
Številka: 0712-1/2019/2956
Vsebina: Društva, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali lahko društvo svojega člana kaznuje z javnim opominom na svoji spletni strani.

 

Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec ne more v okviru mnenj hipotetično in/ali dokončno presojati o zakonitosti konkretnih obdelav osebnih podatkov (torej objav javnega opomina izrečenega članu s strani društva), prav tako IP ni pristojen presojati o siceršnji zakonitosti delovanja društev. IP lahko presoja zgolj v delu, ki se nanaša na vprašanja varstva osebnih podatkov in to le v okviru inšpekcijskega postopka, pri čemer je pomemben tako razlog za takšno objavo, kot tudi predvsem konkretna pravna podlaga za takšno objavo.

 

Zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo nekaj splošnih pojasnil v zvezi z vašim vprašanjem. V kolikor pa menite, da gre za nezakonito obdelavo osebnih podatkov lahko podate prijavo IP (ta je lahko anonimna).

 

IP pojasnjuje, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov pravne podlage ureja v prvem odstavku 6. člena, kjer določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

V opisanem primeru je torej vprašanje, na kakšni pravni podlagi konkretno društvo, ki ga imate v mislih, objavlja določene osebne podatke svojih članov. Če za takšno objavo društvo nima ustrezne pravne podlage, bi lahko šlo tudi za nezakonito objavo.

 

IP pa ni pristojen presojati o drugih vidikih zakonitosti delovanja društev.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka