Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2019
Naslov: Razmerje med specialnimi predpisi in Splošno uredbo v delovnih razmerjih
Številka: 0712-1/2019/2906
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) ste naslovili zaprosilo za mnenje glede razmerja med Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR). Prvi namreč določa, da mora delodajalec večino podatkov v zvezi z delavci hraniti kot listine trajne vrednosti. Na drugi strani pa Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da je zaradi varnosti osebnih podatkov delavcev te podatke potrebno izbrisati po poteku zakonsko predvidene dobe hrambe. Zanima vas, kakšen je rok hrambe oz. ali prevlada določba o trajni hrambi nad Splošna uredba o varstvu podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam skladno z 58. členom člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) v nadaljevanju posredujemo mnenje IP v zvezi z zastavljenimi vprašanji.

 

Zakonska določba o roku hrambe določenega gradiva ali podatkov predstavlja pravno podlago za njihovo hrambo v zakonsko določenem roku (v tem primeru za določeno gradivo torej trajna hramba ob ustreznih ukrepih zagotavljanja varnosti podatkov). Navedeno izhaja že iz same dikcije Splošne uredbe, ki jo navajate. Splošna uredba je torej sistemski predpis področni zakoni pa v tem okviru še naprej določajo zahteve za specifične zbirke, ki se vodijo na podlagi zakona.

 

V tem delu ni bistvenih sprememb, kot je veljalo po ZVOP-1, ki je prav tako določal, da se lahko osebni podatki shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

 

Predlagamo, da si več o hrambi osebnih podatkov v okviru delovnih razmerij preberete v smernicah IP na to temo, ki so dostopne na spletu: www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/varstvo-osebnih-podatkov-v-delovnih-razmerjih/ .

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka