Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2019
Naslov: Snemanje seje občine s strani medijev
Številka: 0712-1/2019/2891
Vsebina: Mediji, Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaše vprašanje o dopustnosti delovanja občine, ki naj bi prepovedala snemanje sicer za javnost odprte seje občine. Sprašujete, ali lahko snemalec medijske hiše snema javno sejo (ne glede na stališče občine).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam skladno z 58. členom člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) v nadaljevanju posredujemo mnenje IP v zvezi z zastavljenimi vprašanji.

 

Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec ne more namesto upravljavcev (v konkretnem primeru občine) sprejemati odločitev o ustreznosti in dopustnosti konkretnih obdelav osebnih podatkov, v vašem primeru snemanja in poročanja novinarjev medijske hiše s seje občine (sklepamo, da gre za sejo občinskega sveta). Prav tako IP ni pristojen za presojo ustreznosti delovanja medijev z vidika ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja.

 

Kot je IP že večkrat pojasnil, je poročanje medijev s sej organov, ki so odprte za javnost, v skladu z Zakonom o medijih načeloma dovoljeno, vendar ob upoštevanju veljavnih predpisov in aktov vsakega organa. Odločitev o dopustnosti prisotnosti medijev na občinski seji z namenom medijskega poročanja je tako povsem v pristojnosti posamične občine. Občina je namreč tista, ki zagotavlja javnost svojega dela, na njej pa je tudi določitev načina, kako bo to uredila in zagotavljala (npr. z akreditacijami, s hišnim redom, z zapiranjem sej za javnost v celoti ali pri posameznih točkah dnevnega reda itd.). Vprašanja kot so, ali je medij lahko prisoten na seji, kako lahko v tem primeru medij poroča ter ali lahko sejo za namen poročanja snema zvočno in / ali slikovno ter v kolikšnem delu, kdo in na kakšen način lahko na seji mediju dopusti / prepove zvočno in / ali slikovno snemanje itd. niso v pristojnosti IP, temveč primarno v pristojnosti občine, ki ima vselej možnost, da sama odloči, kako bo zagotavljala javnost svojega dela, v primeru spora pa je za presojo pristojno sodišče in ne IP.

 

Zgornje stališče je IP že večkrat zavzel, npr. v sporočilu za javnost z dne 6. 2. 2019, ki je dostopno med IP novicami na spletni strani https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-medijem-nikoli-ni-prepovedal-porocanja-1114/, s katerim predlagamo, da se seznanite.

 

Iz navedenega sledi, da IP ni pristojen presojati ali lahko snemalec določenega medija snema konkretno sejo, in prav tako ne nadzirati delovanja občine v zvezi s tem (razen v delu, ki določa omejitev in izključitev javnosti zaradi varovanja osebnih podatkov). Lahko pa ob podaji tega mnenja zgolj opozori na to, da se lahko zagotavlja javnost dela organov na različne načine (navzočnost predstavnikov sredstev javnega obveščanja je lahko zgolj eden izmed mnogih možnih in opcijskih načinov). 

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka