Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.12.2019
Naslov: Zbiranje podatkov v inšpekcijskem nadzoru
Številka: 0712-1/2019/2435
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem ste postavili več vprašanj:

  1. Ali lahko inšpektor, ki pride v vašo službo v inšpekcijskem nadzor, od vas zahteva osebno izkaznico in iz nje prepiše vaše podatke (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, zaposlitev, št. osebne izkaznice) na zapisnik, ki ga morate izročiti svojemu šefu, pa čeprav ni v nadzoru ugotovil nobenega prekrška?
  2. Katere vaše osebne podatke lahko inšpektor napiše na zapisnik po zakonu, če ne storite ničesar narobe in katere, če ugotovi prekršek, da ste storili prekršek?
  3. Ali lahko zahtevate od inšpektorata oziroma ali vam je inšpektorat dolžan posredovati podatek kam so posredovali vaše osebne podatke, če so jih pridobili na inšpekcijskem pregledu v vaši službi pri katerem ste sodelovali; če ste prijaviteljica; ali pa če jih je inšpektorat dobil v drugem inšpekcijskem postopku?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da iz vašega vprašanja ni razvidno za kakšne vrste inšpekcijski postopek naj bi šlo v konkretnem primeru in v kakšni vlogi ste bili udeleženi v inšpekcijskem postopku. Glede na navedeno IP v nadaljevanju podaja splošna pojasnila, ki veljajo načelno za vse inšpekcijske organe v Republiki Sloveniji, če področna zakonodaja za posamezno inšpekcijo ne določa drugače.

 

Ad. 1

 

Glede identifikacije oseb s strani inšpektorja, ki vodi inšpekcijski postopek, IP pojasnjuje, da 5. in 6. alineja prvega odstavka 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; ZIN) dajeta pooblastilo inšpektorju, da pregleda listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb in da brezplačno pridobi in uporablja osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora. Za namen vodenja inšpekcijskega postopka je torej inšpektor pooblaščen, da od udeležencev pridobi tiste osebne podatke, ki so potrebni za vodenje inšpekcijskega postopka. Slednje predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo.

 

Ad. 2

 

Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru se sestavi na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP). Po prvem odstavku 74. člena ZUP se o ustni obravnavi, o ustnih izjavah strank ali drugih oseb in o drugih pomembnejših dejanjih v postopku sestavi zapisnik. Po 76. členu ZUP se v zapisnik vpiše: ime in sedež organa, ki opravlja dejanje; kraj, dan in ura dejanja in zadeva, v kateri se dejanje opravlja in osebna imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih zastopnikov ali pooblaščencev. Zapisnik mora obsegati natančen in kratek potek ter vsebino v postopku opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na tisto, kar se tiče same zadeve, ki je predmet postopka. V zapisniku se navedejo vse listine in drugi dokazi, ki so bili v kakršenkoli namen uporabljeni pri dejanju. Če je treba, se te listine oziroma drugi dokazi priložijo zapisniku. Skladno z 80. členom ZUP zapisnik, ki je sestavljen v skladu z določbami ZUP, je javne listina. Zapisnik je dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjav, razen tistih delov zapisnika, h katerim je zaslišanec dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni. 4. člen ZIN določa, da so inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni.

 

Upoštevaje določbe glede sestave zapisnika in pooblastil inšpektorja po ZIN, IP meni, da je inšpektor upravičen na zapisnik vključiti vse identifikacijske podatke udeleženca inšpekcijskega postopka, za katere meni da so potrebni, da ugotovi njegova istovetnost ter zadosti drugim morebitnim potrebam inšpekcijskega nadzora. IP ob tem dodaja, da ni pristojen za komentiranje vodenja postopkov drugih upravnih organov, zato jih tudi o tem ne more izdajati mnenj. Skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013 (http://odlocitve.us-rs.si/documents/8b/89/u-i-92-122.pdf) tudi ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov. Kot je v citiranem sklepu ugotovilo Ustavno sodišče, bi bila zakonska podlaga, ki bi to omogočala, v nasprotju z načelom samostojnosti pristojnega državnega organa pri odločanju (2. odstavek 120. člena Ustave za upravne organe, 125. člen Ustave za sodišča) ter v nasprotju z rednim sistemom pravnih sredstev oz. vzpostavljeno hierarhično strukturiranostjo državne oblasti (načelo večstopenjskega odločanja) in s tem v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije – v nadaljevanju URS). Ta načela zahtevajo, da o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb odločajo pristojni organi v postopkih, ki so vnaprej zakonsko določeni, pri čemer se njihove odločitve lahko preverjajo le v vnaprej določenih postopkih s pravnimi sredstvi pred pristojnimi organi.

 

Ad. 3

 

IP pojasnjuje, da lahko posameznik pri kateremkoli upravljavcu njegovih osebnih podatkov uveljavlja pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov v okviru in pod pogoji, ki jih določa zakon ter Splošna uredba. Več o pravici dostopa do osebnih podatkov si lahko preberete na spletni strani IP oziroma na spletni strani tiodlocas.si, ki jo je IP pripravil za namen ozaveščanja posameznikov glede njihovih pravic po Splošni uredbi.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo