Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.12.2019
Naslov: Vabljenje bivših zaposlenih na dogodek
Številka: 0712-1/2019/2496
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje glede uporabe naslovov prebivališč bivših zaposlenih, za namen pošiljanja vabil na dogodek, ki ga pripravljate za 20-letnico svojega delovanja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da mora za obdelavo osebnih podatkov obstajati ustrezna pravna podlaga. Možne pravne podlage so opredeljene v členu 6 (1) Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je skladno s členom  6(1) dopustna med drugim na podlagi privolitve posameznika (točka a); če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka e); ali tudi, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (točka f), pri čemer se točka (f) ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

V mnenju št. 0712-1/2019/1391, z dne 7. 6. 2019 (Pošiljanje vabil nekdanjim zaposlenim) IP predlaga zbiranje privolitev za namen vabljenja upokojenih zaposlenih na dogodek, ki ga prireja delodajalec (šola). Privolitev je dopustna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se lahko uporabi tudi v primeru, ki ga navajate (če pridobite ali razpolagate z veljavnimi privolitvami nekdanjih zaposlenih za vabljenje na dogodke, ki jih prirejate kot bivši delodajalec, potem bo vabljenje skladno z navedenim zakonito). Kontaktne podatke, ki jih hranite kot bivši delodajalec o svojih nekdanjih zaposlenih pa lahko uporabite tudi za zbiranje teh privolitev – uporaba kontaktnih podatkov, ki ste jih zakonito zbrali (oziroma jih vodite v svoji zbirki) za namen zbiranja privolitev za vabljenje na bodoče dogodke, je dopustna skladno s členoma 6(1)(e) oziroma 6(1)(f) Splošne uredbe – brez predhodne privolitve.

 

Če kot upravljavec presodite, da se z osebnim vabilom na dogodek sorazmerno posega v zasebnost nekdanjih zaposlenih, pri čemer je zlasti pomembno, da nekdanji zaposleni lahko upravičeno pričakujejo, da bodo na dogodek vabljeni (npr. tradicija; da niso aktivno izrazili nestrinjanja s kontaktiranjem s strani bivšega delodajalca za ta namen, itd.), potem IP meni, da so lahko izpolnjeni tudi pogoji za pošiljanje vabil brez vnaprejšnje privolitve (na podlagi členov 6(1)(e) oziroma (f) Splošne uredbe, ko so za to izpolnjeni pogoji) – v zvezi s obdelavo na podlagi člena 6(1)(e) predlagamo, da se seznanite z mnenjem IP št. 0712-1/2019/550 z dne 11.03.2019 (Vabila na dogodke). IP ob tem pojasnjuje, da je upravljavec odgovoren, da presodi ali so izpolnjeni pogoji za obdelavo skladno s členom 6(1)(e) oziroma (f). IP ob tem opozarja, da mora v tem primeru upravljavec zagotoviti tudi ustrezno obveščanje o pogojih obdelave osebnih podatkov (člen 14 Splošne uredbe), pri tem pa je zlasti pomembno, da je posameznik ustrezno obveščen tudi o možnosti, da lahko zahteva, da se ga na dogodke ne vabi več (pravica do ugovora po členu 21 Splošne uredbe). IP je za pomoč upravljavcem pri izpolnjevanju svojih obveznosti glede obveščanja posameznikov pripravil tudi Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 14 Splošne uredbe).

  

Upamo, da smo vam s svojim pojasnilom uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo