Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2019
Naslov: Vpogled v bančne podatke umrlega
Številka: 0712-1/2019/2814
Vsebina: Bančništvo, Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 20. 11. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja vprašanje o možnosti vpogleda v bančne podatke očeta po njegovi smrti. Po očetovi smrti ste namreč želeli od banke, pri kateri je imel osebni račun in hipotekarni kredit, pridobiti podatke o njegovih kreditih, vendar so vam v lokalni poslovalnici, ko ste jim prinesli izpisek iz Matičnega registra o smrti, rekli, da vam zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo povedati nič. Kasneje ste na banko naslovili prošnjo za vpogled v podatke, v kateri ste navedli, da ste zakonita dedinja prvega dednega reda, na termin pa bi prinesli izpisek iz Matičnega registra o smrti, svoj osebni dokument ter izpisek iz rojstne matične knjige za vas, s čimer bi potrdili svoj status dedinje prvega dednega reda. Navajate še, da imate za vpogled v očetove osebne podatke pri banki pravni interes, ki se nanaša na urejanje očetovih finančnih zadev po njegovi smrti, za katere ste odgovorni. Banka vam vpogleda v bančne podatke vašega pokojnega očeta ni pripravljena omogočiti, saj naj ne bi izkazali pravnega interesa in prav tako naj ne bi izkazali, da ste dedič prvega ali drugega dednega reda.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju v skladu z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Kot hči zapustnika ste v vsakem primeru dedinja prvega dednega reda, ne glede na to, ali bo po zapustniku uvedeno zakonito ali oporočno dedovanje. Vaš pravni interes pa je odvisen od konkretnih okoliščin in ga po mnenju IP v vašem konkretnem primeru ni mogoče izključiti zgolj na podlagi zakonskih določb. Banka bi vaš pravni interes morala presoditi na podlagi konkretnega poslovnega razmerja z zapustnikom, in bi vam morala v primeru, če bi ugotovila, da iz konkretnih kreditnih poslov zapustnika izhaja, da bi njegove kreditne obveznosti lahko pomenile finančno obremenitev za vas, po mnenju IP priznati pravni interes po drugem odstavku 23. členu ZVOP-1. Ob tem pa mora banka upoštevati še morebitno zapustnikovo prepoved posredovanja podatkov.

 

 

Obrazložitev:

Kljub uveljavitvi Splošne uredbe se za obdelavo osebnih podatkov umrlih posameznikov še vedno uporabljajo določbe ZVOP-1, ki v 23. členu med drugim določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom, poleg tega pa lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Za posredovanje osebnih podatkov umrlega posameznika morajo biti torej kumulativno izpolnjeni trije pogoji: podatki se lahko posredujejo zakonitemu dediču prvega ali drugega dednega reda, ki izkaže pravni interes, zapustnik pa posredovanja podatkov ni prepovedal.

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16) v 11. členu opredeljuje prvi dedni red, v katerega spadajo zapustnikovi potomci in zakonec. V drugi dedni red pa v skladu s 14. členom spadajo zapustnikovi starši in zakonec.

Pravni interes posameznika temelji na varstvu določene pravne koristi, ki predstavlja na zakon ali drug predpis oprto osebna korist. 

Iz predhodno navedenega izhaja, da ste kot hči zapustnika v vsakem primeru dedinja prvega dednega reda, ne glede na to, ali bo po zapustniku uvedeno zakonito ali oporočno dedovanje. To pomeni, da prvi pogoj iz drugega odstavka 23. člena ZVOP-1 nedvomno izpolnjujete, izkažete pa to lahko tudi na podlagi listin, ki ste jih navedli. Vaš pravni interes je po mnenju IP odvisen od konkretnih okoliščin kreditno poslovnega razmerja med vašim očetom in banko in ga v vašem konkretnem primeru ni mogoče izključiti zgolj na podlagi zakonskih določb. Banka bi torej vaš pravni interes morala oceniti na podlagi vsebine konkretne kreditne pogodbe, ki jo je sklenila z zapustnikom – če bi iz konkretnih kreditnih poslov izhajalo, da bi zapustnikove kreditne obveznosti lahko pomenile finančno obremenitev za vas kot zakonito dedinjo, imate po mnenju IP pravni interes, da pridobite podatke o zapustnikovih kreditnih obveznostih do banke. Če pa iz konkretnih kreditnih poslov med banko in zapustnikom npr. izhaja, da plačevanje prevzame porok, ki niste vi, in tudi sicer zapustnikove obveznosti do banke na vaš položaj kot zakonite dedinje ne morejo vplivati, pa vam pravnega interesa po mnenju IP ne gre priznati. Ob vsem tem je potrebno upoštevati še morebitno zapustnikovo prepoved posredovanja podatkov.

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

Mojca Leitinger Okršlar,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
informacijska pooblaščenka