Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.12.2019
Naslov: Videonadzor nad registratorjem delovnega casa
Številka: 0712-1/2019/2752
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 5. 11. 2019 prejeli vaše vprašanje, ali je dopustno, da je videonadzor registratorja delovnega časa nameščen v ambulanti zdravstvenega doma, ki deluje v urgentnem centru bolnišnice. Zaprosilu ste priložili fotografiji lokacije. Kamera deluje le kratek čas ob registraciji delovnega časa in ni usmerjena v del, kjer so obravnavani pacienti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Mnenje je splošno oziroma pogojno, saj je končni odgovor odvisen od okoliščin konkretnega primera, ki nam niso poznane in jih izven inšpekcijskega postopka ne moremo presojati.

 

 

1. Po mnenju IP je pogojno lahko dopustno, da je videonadzor nad registratorjem delovnega časa nameščen v ambulanti, zlasti če:

- ima upravljavec videonadzora v razmerju do lastnika prostorov omejene možnosti za prosto odločanje, kje in kako bo sistem nameščen,

- ima upravljavec glede na obstoječe arhitekturne rešitve in instalacije (ki niso njegove) omejene možnosti za prosto nameščanje sistema,

- bi zunanja namestitev lahko posegla v zasebnost pacientov pred ambulanto,

- ne gre za stalno snemanje, pač pa kratko proženje izključno ob registraciji zaposlenega na terminalu,

- sta usmerjenost in kot snemanja taka, da ne zajemata delov ambulante, kjer se redoma nahajajo pacienti, ampak zajemata le zaposlenega ter sam registrator,

- je hkratno pojavljanje pacienta in zaposlenega (ob aktiviranju terminala in s tem kamere) na istem mestu malo verjetno,

- se lokacija snemanja nahaja ob oziroma v bližini vhoda v ambulanto in

- je tudi sicer poskrbljeno za vse predpisane ukrepe in varnost videonadzornega sistema.

 

2. Če menite, da paciente kamera moti, priporočamo, da se jih s pisnim obvestilom (npr. na vratih) obvesti, da se izvaja le nadzor nad registratorjem delovnega časa za zaposlene in le ob njegovi uporabi.  

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Kot izhaja iz smernic IP na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf,

je tovrstni videonadzor dopusten.

 

Če gre za posebne primere namestitve tovrstnega videonadzora, je treba zakonitost njegove izvedbe presojati z vidika:

  • vprašanja dejanskega poseganja v zasebnost drugih oseb in načela najmanjšega obsega podatkov, ki se obdelujejo,
  • vprašanja objektivnih možnosti namestitve sistema,
  • vprašanja doseganja zakonitih namenov njegovega izvajanja,
  • vprašanja izpolnjevanja splošnih pogojev za njegovo izvajanje.

 

Informacije o pogojih, usmeritvah in stališčih glede videonadzora so dostopne na spletni strani IP,  in sicer s pomočjo iskalnika po mnenjih ter v že omenjenih smernicah. Na spletni strani IP je dostopen tudi veljavni ZVOP-1, kjer so relevantni členi od 74 do 77.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka