Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.11.2019
Naslov: Videonadzor v večstanovanjski stavbi in vpogled v posnetek
Številka: 0712-1/2019/2512
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ima vaša večstanovanjska stavba urejen videonadzor v skladu s smernicami IP o videonadzoru. Zanima vas, kdo in kdaj sme vpogledati v videonadzorne posnetke. Sprašujete, ali je dovoljeno vpogledati v posnetke v primeru oškodovanja lastnine, malomarnostmi glede smeti in svinjanja po skupnih hodnikih.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Videonadzor v večstanovanjski stavbi se lahko uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, pri čemer je potrebna za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi tudi pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov/izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Več informacij o videonadzoru lahko najdete v naših smernicah, ki jih že poznate: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

ZVOP-1 v četrtem odstavku 76. člena (ki še vedno ostaja v veljavi) izrecno prepoveduje možnost sprotnega ali naknadnega pregledovanja posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke. Upravljavec zbirke posnetkov, ki nastaja ob izvajanju videonadzora lahko videoposnetke pregleduje le v skladu z osnovnimi nameni njihovega zbiranja, torej za zagotavljanje varnosti ljudi ali premoženja oziroma eventualno v primeru nekega izrednega, deviantnega dogodka, ko bi videoposnetek služil kot dodaten dokaz v pravnem postopku. Ob upoštevanju načela najmanjšega obsega osebnih podatkov se lahko v posnetke videonadzora vpogleda zgolj, kadar pride do »dogodka«, ki ga opisujejo pogoji za uvedbo videonadzora. To pomeni, da mora upravljavec v konkretnem primeru sam preceniti, ali je določen dogodek takšne narave, da je zaradi tega v skladu z zakonom v stavbi vpeljan videonadzor.

 

Videonadzor sicer lahko izvajajo stanovalci sami, vendar pa ga v praksi najpogosteje izvajajo za to usposobljena in registrirana varnostna podjetja. V primeru, da bi videonadzor izvajali stanovalci, vam svetujemo, da za to pooblastite določeno osebo oz. osebe. Ob tem velja vzeti v obzir, da je potrebno zagotoviti, da bo videonadzorni sistem zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb ter da bo zagotovljena varnost obdelave osebnih podatkov (podrobneje člen 32 Splošne uredbe). Upravljavci tako morajo v svojih internih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določiti osebe, ki so odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke (drugi odstavek 25. člena ZVOP-1).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

      

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca