Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.11.2019
Naslov: Ozemeljska veljavnost ZVOP-1
Številka: 0712-1/2019/2551
Vsebina: Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede ozemeljske veljavnosti ZVOP-1. Navajate, da avstrijsko podjetje, ki nima podružnice v Republiki Sloveniji, ponuja določene finančne (plačilne) storitve, v okviru katerih zbira in obdeluje določene osebne podatke strank, izključno z namenom verifikacije njihove identitete. Te storitve namerava neposredno ponujati tudi na območju Republike Slovenije. Avstrijski zakon (»Datenschutzgesetz 2018«) opredeljuje načelo teritorialne veljavnosti (3. člen uvodnih določil) tako, da določbe zakona veljajo za subjekte, ki imajo sedež v Republiki Avstriji oziroma za tuja podjetja, ki imajo v Avstriji svojo podružnico. Na enak način, kot to velja za avstrijski zakon, si razlagate določbe ZVOP-1 glede teritorialne veljavnosti (5. člen). Zanima vas, ali je za omenjeno avstrijsko podjetje relevantno samo veljavno avstrijsko pravo, ki ureja področje zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov, ali pa za to podjetje veljajo tudi določbe ZVOP-1 ter v kakšnem obsegu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu samem in da konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka ne more dokončno presojati. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

Dne 25. 5. 2018 se je na področju varstva osebnih podatkov začela uporabljati Splošna uredba, ki v veliki meri nadomešča določbe dosedanjega ZVOP-1. Glede na to, da Republika Slovenija še ni sprejela zakona, s katerim bi uredila izvajanje Splošne uredbe in razveljavila določbe obstoječega ZVOP-1, pa sta v Republiki Sloveniji do uveljavitve takšnega zakona v uporabi dva predpisa, ki na sistemski ravni urejata področje varstva osebnih podatkov, in sicer Splošna uredba ter ZVOP-1. Ker se Splošna uredba v članicah Evropske unije uporablja neposredno, ostajajo v Republiki Sloveniji po 25. 5. 2018 v veljavi le še tiste določbe ZVOP-1, ki jih Splošna uredba ne ureja drugače in niso v nasprotju z določbami te uredbe.

 

Večina splošnih določb iz I. dela ZVOP-1 je z uveljavitvijo Splošne uredbe prenehala veljati. V veljavi pa ostajajo določbe tistih členov, ki jih Splošna uredba ne ureja oziroma ki jih Republika Slovenija lahko še vedno uredi drugače. To je med drugim tudi 5. člen ZVOP-1, ki ureja ozemeljsko veljavnost tega zakona, vendar le v omejenem obsegu, in sicer se nanaša na tiste določbe ZVOP-1, ki se še vedno uporabljajo. To so npr. področne ureditve ZVOP-1, torej zlasti ureditev videonadzora, biometrije, evidentiranja vstopov in izstopov, povezovanja zbirk podatkov ter strokovnega nadzora, v kolikor niso v nasprotju s katero od določb Splošne uredbe (npr. definicija privolitve).

 

ZVOP-1 glede ozemeljske veljavnosti v 5. členu določa, da ta zakon velja za obdelavo osebnih podatkov, če je upravljavec osebnih podatkov ustanovljen, ima sedež ali je registriran v Republiki Sloveniji ali če je podružnica upravljavca osebnih podatkov registrirana v Republiki Sloveniji. ZVOP-1 velja tudi, če upravljavec osebnih podatkov ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja avtomatsko ali drugo opremo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, razen če se ta oprema uporablja samo za prenos osebnih podatkov preko ozemlja Republike Slovenije.

 

Iz vašega dopisa ni razvidno, na kakšen način bi omenjeno avstrijsko podjetje izvajalo preverjanje identitete strank in obdelovalo njihove osebne podatke. Kot navajate, to podjetje v Republiki Sloveniji nima podružnice. Zato ga še veljavne določbe ZVOP-1 zavezujejo le pod pogojem, da na ozemlju Republike Slovenije uporablja avtomatsko ali drugo opremo za obdelavo osebnih podatkov (razen če se ta oprema uporablja samo za prenos osebnih podatkov preko ozemlja Republike Slovenije). Če temu ni tako, potem zanj ne veljajo niti še veljavne določbe ZVOP-1, temveč ga zavezujejo določbe Splošne uredbe ter avstrijskega zakona o varstvu osebnih podatkov. Ob tem pa IP izpostavlja, da se določbe člena 3 Splošne uredbe o ozemeljski veljavnosti bistveno razlikujejo od določb ZVOP-1.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov