Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Pravna podlaga za obdelavo OP na CSD
Številka: 0712-1/2019/2502
Vsebina: Fotografije kot OP, Postopki na centrih za socialno delo, Pravne podlage, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da vam je CSD poslal zaprosilo za posredovanje fotografij, ki ste jih izdelali v okviru opravljanja izvršilnih dejanj. Zanima vas, ali te fotografije lahko posredujete.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

V zadevi izvajanja ukrepov za varstvo koristi otroka CSD vodi upravni postopek in na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) lahko uradna oseba, ki vodi postopek, med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena (prvi odstavek). Uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti odredi izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve (drugi odstavek). Tretji odstavek določa še, da si uradna oseba, ki vodi postopek, preskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.

Procesna določba, ki daje organom pravico pridobivati podatke od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, predstavlja 34.a člen ZUP, ki določa, da so upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, dolžni na podlagi obrazložene zahteve organa, brezplačno, najkasneje v roku 15 dni, posredovati zahtevane podatke. Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve (slednjo v dokaz, da se upravni postopek resnično vodi, hkrati je na ta način omogočena tudi sledljivost in naknadno preverjanje zakonitosti zahteve).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov bi v konkretnem primeru lahko bila podana

  • v točki (c) člena 6(1) Splošne uredbe, ki določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je (med drugim) potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, ali
  • v točki (e) istega člena: če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

CSD v zaprosilu za posredovanje fotografij kot pravno (zakonsko) podlago navaja 113. člen Zakona o socialnem varstvu ter 16., 153. in 180. člen Družinskega zakonika. Navedene določbe niso pravna podlaga po točki (c) člena 6(1) Splošne uredbe, saj ne določajo, da lahko CSD od izvršiteljev (oz. sodišča) pridobiva konkretne osebne podatke.

Pravna podlaga za pridobitev fotografij v zakonu torej ni podana, lahko pa bi bila obdelava osebnih podatkov na CSD potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, kar pomeni, da bi CSD lahko te podatke pridobil na podlagi točke (e) člena 6(1) Splošne uredbe. V tem primeru pa bi moral zahtevo za posredovanje utemeljiti – torej obrazložiti, za katere opravljanje katerih nalog konkretne osebne podatke potrebuje, vi pa bi lahko na podlagi te obrazložitve nato presodili, ali je CSD upravičen do teh osebnih podatkov. Tudi vi morate namreč biti pozorni na to, da osebne podatke, ki jih obdelujete v okviru svojih delovnih nalog, posredujete upravičenemu uporabniku.  

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka