Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.11.2019
Naslov: Vpogled v zdravstvene podatke otrok
Številka: 0712-1/2019/2432
Vsebina: Posebne vrste, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vaše pravice do vpogleda v zdravstveno kartoteko vaših hčera.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) v 5. členu določa seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki pacientu omogoča, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je natančneje urejen v 41. členu ZPacP. Skladno s prvim odstavkom tega člena ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj; fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti; verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Skladno z drugim odstavkom istega člena se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Ali in na kakšen način se ugotavlja identiteta prosilca, odloča izvajalec zdravstvenih storitev. V primeru, ko gre za mladoletnega otroka, lahko starši kot zakoniti zastopniki uveljavljajo pravico do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo v njegovem imenu (prvi odstavek 145. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19; v nadaljevanju: DZ) določa, da starši zastopajo svoje otroke), to pravico pa se izjemoma omeji, če se ugotovi, da bi bil vpogled v nasprotju s koristjo otroka. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zahtevi pacienta oziroma zakonitega zastopnika ugoditi takoj oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh.

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka