Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.11.2019
Naslov: Objava prejemkov zdravstvenih delavcev
Številka: 0712-1/2019/2540
Vsebina: Mediji, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede članka na spletni strani 24ur.com (https://www.24ur.com/novice/dejstva/kateri-zdravniki-so-prejemniki-farmacevtskih-milijonov.html). Ste mnenja, da portal z omenjenim člankom zelo posega v zasebnost omenjenih zdravnikov. Poleg tega se vam zdi, da imamo v Sloveniji izredno čudno mnenje glede zasebnosti. Po eni strani ustavno sodišče ne dovoli snemanja registrskih tablic za potrebe varnosti v prometu, poleg tega se ne sme objaviti registrskih tablic najhujših kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Zdravnike pa se po najmanjši napaki javno pribije na križ, ne da bi jim bila krivda sploh dokazana. Tak način razkrivanja podatkov ne vam ne zdi prav. So pa ti načini izobraževanj, ko ponudniki predstavijo nove produkte, znani tudi v drugih področjih gospodarstva, kjer so prav tako prisotni predstavniki javnih ustanov in podjetij.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljnjem besedilu ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pregleden odnos med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami je zaželen že s kodeksom Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), v čimer tudi IP ne vidi nič spornega.

 

IP je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave RS. Objava osebnih podatkov posameznika v medijih lahko sodi tudi pod okrilje širše pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč, vendar je pri tem treba izpostaviti, da nobena od teh ustavnih pravic ni absolutna. To v opisanem primeru pomeni, da je treba pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov razumeti tudi v kontekstu njunega razmerja do pravice do svobode izražanja iz 39. člena Ustave RS. IP je v preteklosti že odgovarjal na vprašanja v zvezi z objavo osebnih podatkov v medijih, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/, in sicer tako, da v iskalnik vnesete ključne besede (npr. mediji). Več o varstvu osebnih podatkov v medijih si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/OP_in_mediji.pdf.

 

Kot je razvidno že iz omenjenega članka, so bili v članku zbrani in objavljeni tisti podatki, ki so jih objavile farmacevtske družbe same. Glede na to, da je Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), ki povezuje inovativna farmacevtska podjetja, leta 2013 sprejela kodeks o transparentnosti, ki uvaja javno objavo vseh prenosov sredstev na zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce, v takšni objavi IP ne vidi nič spornega.

 

Podatki so bili prvič objavljeni že leta 2016 za leto 2015. V Sloveniji so objavljeni podatki tistih zdravstvenih delavcev, ki so soglašali, da se takšni podatki objavijo oz. so podali privolitev za razkritje nakazil (kar je skladno tudi z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno pravno podlago – ena od njih je prav privolitev). Med tem ko glede objave imen samostojnih podjetnikov oz. podjetij, ki so prejeli nakazila, IP poudarja, če ima določen posameznik ustanovljeno gospodarsko družbo oziroma registrirano pridobitno dejavnost, njegovi osebni podatki, ki se obdelujejo skladno z nameni poslovanja, niso varovani osebni podatki (to stališče potrjuje tudi odločitev Ustavnega sodišča, št. U-I 84/03-15 z dne 17. 2. 2005).

 

Prijazen pozdrav.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP