Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.11.2019
Naslov: Posredovanje potrdila o nekaznovanosti s strani delodajalca
Številka: 0712-1/2019/2510
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da učite na glasbeni šoli. Ta glasbena šola ima dislocirano enoto na neki osnovni šoli. Navedena osnovna šola sedaj od vašega delodajalca (glasbene šole) zahteva potrdilo o nekaznovanosti, četudi ni vaš delodajalec. Zanima vas, ali je to dovoljeno.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v členu 6(1) Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Potrdilo o nekaznovanosti načeloma vsebuje podatke iz kazenske evidence, torej zapade pod člen 10 Splošne uredbe. Navedeni člena določa, da se obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi na podlagi člena 6(1) Splošne uredbe izvaja le pod nadzorom uradnega organa ali če obdelavo dovoljuje nacionalno pravo ali pravo Evropske unije, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Kakršni koli celoviti registri kazenskih obsodb se vodijo samo pod nadzorom uradnega organa.

 

Obenem je pri konkretnem posredovanju potrdila o nekaznovanosti treba upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDR-1). Ta v 48. členu določa, da lahko delodajalec podatke zaposlenih posreduje tudi tretjim osebam, kadar je to potrebno za izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, pri čemer je treba za konkretni primer presoditi, ali takšno posredovanje osebnih podatkov spoštuje pričakovano zasebnost zaposlenega in je v tem smislu zagotovljena tudi sorazmernost posega v zasebnost glede na zasledovan cilj.

 

IP poudarja, da je upravljavec osebnih podatkov vseskozi dolžan upoštevati temeljno načelo najmanjšega obsega podatkov, v skladu s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

IP nima dovolj informacij, da bi lahko v konkretnem primeru podal dokončni odgovor, ali je obdelava osebnih podatkov oz. posredovanje vašega potrdila o nekaznovanosti v skladu z navedeno zakonodajo. Poleg tega  lahko IP poda konkreten odgovor zgolj v postopku inšpekcijskega nadzora, ne pa tudi v okviru neobvezujočega mnenja. Ne glede na to vam IP svetuje, da v kolikor niste prepričani, ali za navedeno posredovanje vaših osebnih podatkov obstaja ustrezna pravna podlaga, delodajalca pozovete, da vas seznani z nameni in pravno podlago za posredovanje vaših osebnih podatkov šoli. Namreč v skladu s členom 15 Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico, da zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (več o pravici in kako jo uveljavljati: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/). V skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe pa je upravljavec osebnih podatkov dolžan posameznikom zagotoviti določene osnovne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (več o informacijah, ki morajo biti posamezniku zagotovljene: https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca