Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.12.2018
Naslov: Zbiranje podpisov za peticijo
Številka: 0712-3/2018/2604
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 15. 11. 2018 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da pripravljate peticijo o nujnosti zagotovitve mobilnega mamografa, kjer boste zbirali podpise (samo ime in priimek, nobenih drugih podatkov). Zanima vas kaj vam nalaga Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR)?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR kot jo poimenujete sami), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Iz vašega elektronskega sporočila izhaja, da za potrebe vložitve peticije zbirate osebne podatke (ime in priimek) posameznikov. Takšno zbiranje pomeni obdelavo osebnih podatkov, ki jo določa točka 2 člena 4 Splošne uredbe o obdelavi podatkov, ki določa, da obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

 

IP pojasnjuje, da mora za zakonito obdelavo osebnih podatkov obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov Splošna uredba o varstvu podatkov, ureja v 6. členu. Na podlagi vašega pojasnila IP ocenjuje, da v konkretnem primeru, kot pravna podlaga pride v poštev zgolj osebna privolitev posameznika, torej točka a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

 

Pogoji za osebno privolitev so sicer določeni v 7. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki v 1. točki določa, da mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Informacije, ki morajo biti posamezniku posredovane pred zbiranjem njegovih osebnih podatkov, pa so določene v členu 13. Privolitev v skladu z Uredbo mora biti jasna, konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva, prav tako mora biti privolitev dana za vsak namen posebej oz. granulirano. Vsebovati mora tudi ustrezne informacije, da je posameznik obveščen o tem, komu daje podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen.

 

Glede na navedeno IP poudarja, da mora organizator zbiranja podpisov poskrbeti, da so bili posamezniki seznanjeni z namenom zbiranja osebnih podatkov in tudi s tem, kdo bodo prejemniki (oziroma naslovniki) tako zbranih osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                           

Maja Wondra, univ.dipl.prav.,

svetovalka IP